ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00117
ชื่อชุมนุม :   สีสันบนแผ่นเฟรม
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบและประดิษฐ์ชิ้นงานได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ประดิษบ์ชิ้นงานโดยใช้แผ่นเฟรมได้
สถานที่จัดกิจกรรม :   232
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28225 เด็กหญิงสิราวรรณ บุญส่งเสริม ม. 3/11 0 2018-05-18 18:26:29 ผ่าน
2. 28226 เด็กหญิงสุภัฏชกาญจน์ ศรีเบญจรัตน์ ม. 3/11 0 2018-05-18 18:27:06 ผ่าน
3. 28206 เด็กหญิงณิชกานต์ คงคางาม ม. 3/11 0 2018-05-18 18:27:39 ผ่าน
4. 28203 เด็กชายเอกฉัตร พุ่มพา ม. 3/11 0 2018-05-18 18:28:04 ผ่าน
5. 29035 เด็กชายเมธาสิทธิ์ อินทราภรณ์ ม. 1/4 15 2018-05-22 12:16:22 ผ่าน
6. 29132 เด็กหญิงบุญจิรา งอนสวรรค์ ม. 1/6 32 2018-05-22 12:22:21 ผ่าน
7. 29254 เด็กหญิงนันท์นภัส โอฬารวงศ์สกุล ม. 1/9 0 2018-05-22 12:40:39 ผ่าน
8. 29099 เด็กหญิงอรสา หังโส ม. 1/5 39 2018-05-22 18:08:22 ผ่าน
9. 29089 เด็กหญิงพิชญ์สินี ภิญโญ ม. 1/5 29 2018-05-22 18:08:34 ผ่าน
10. 29086 เด็กหญิงณิชากร งาประสาร ม. 1/5 26 2018-05-22 18:11:35 ผ่าน
11. 28466 เด็กหญิงอมลวรรณ ฉายาชวลิต ม. 2/3 42 2018-05-22 18:18:49 ไม่ผ่าน
12. 29236 เด็กชายภาณุเดช มงคลวงศ์ ม. 1/9 16 2018-05-22 18:22:14 ผ่าน
13. 28452 เด็กหญิงพรนัชชา เสาวคนธ์ ม. 2/3 28 2018-05-22 18:29:32 ผ่าน
14. 29083 เด็กหญิงเกวลิน ศรีทองเมือง ม. 1/5 23 2018-05-22 18:30:01 ผ่าน
15. 28602 เด็กหญิงสุภัสสรา เงินเพ็ง ม. 2/6 43 2018-05-22 18:53:52 ผ่าน
16. 29223 เด็กชายชญานิน นิลประเสริฐ ม. 1/9 4 2018-05-31 15:57:15 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com