ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00116
ชื่อชุมนุม :   Everything is English
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   447
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28318 นางสาวชลลดา แสนสุธรรม ม. 5/10 19 2017-05-22 12:05:20 ไม่ผ่าน
2. 28315 นายภูมิลักษณ์ ดอกไม้ ม. 5/10 11 2017-05-22 12:13:35 ไม่ผ่าน
3. 27652 นายเกรียงไกร ชื่นบาน ม. 6/7 13 2017-05-22 13:03:46 ไม่ผ่าน
4. 25217 นางสาวษมาฤดี นามวิเศษ ม. 6/7 24 2017-05-22 13:04:49 ไม่ผ่าน
5. 27658 นายภาณุวัฒน์ เกื้อกูลราษฎร์ ม. 6/7 18 2017-05-22 13:06:48 ไม่ผ่าน
6. 27663 นางสาวธัญวรัตน์ บุญให้ ม. 6/8 30 2017-05-22 13:10:48 ไม่ผ่าน
7. 25555 นายกฤษฎา สองแสน ม. 6/10 5 2017-05-22 13:12:27 ไม่ผ่าน
8. 25537 นางสาวณัฐชา ดีอุดม ม. 6/10 21 2017-05-22 13:13:32 ไม่ผ่าน
9. 25702 นางสาวพิชญ์สินี ยิ้มเยื้อน ม. 6/10 25 2017-05-22 13:14:46 ไม่ผ่าน
10. 27664 นางสาวนัชชา ปรุงแต่งกิจ ม. 6/8 31 2017-05-22 13:16:10 ไม่ผ่าน
11. 25648 นางสาวศิริพร แซ่ตั่น ม. 6/10 23 2017-05-22 13:17:18 ไม่ผ่าน
12. 27668 นางสาวสิริรักษ์ ขาวทุ่ง ม. 6/8 34 2017-05-22 13:20:11 ไม่ผ่าน
13. 25339 นางสาวบุญสิตา เนียมทอง ม. 5/6 14 2017-05-22 13:25:38 ไม่ผ่าน
14. 25533 นางสาวเขมิกา สีจันทร์สอน ม. 6/6 29 2017-05-22 13:37:40 ไม่ผ่าน
15. 25717 นางสาวปวีณ์กร บุญยังเจริญ ม. 6/8 23 2017-05-22 13:54:20 ไม่ผ่าน
16. 26330 นายอัมพรชัย เมฆอรุณ ม. 5/9 20 2017-05-22 19:19:17 ไม่ผ่าน
17. 25915 นายภูวดล พุ่มสุวรรณ์ ม. 5/1 7 2017-05-22 22:07:30 ไม่ผ่าน
18. 27153 เด็กชายวรเชษฐ์ ปัทมนาวิน ม. 3/2 13 2017-05-25 10:37:43 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com