ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00115
ชื่อชุมนุม :   แบบจำลอง
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องคหกรรม2
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25230 นายสุทธิชัยพงษ์ จันทพันธุ์กุล ม. 6/5 0 2017-05-17 15:45:19 ไม่ผ่าน
2. 27633 นายวุฒิชัย วายร้อน ม. 6/5 0 2017-05-17 15:45:46 ไม่ผ่าน
3. 27632 นายวริทธิ์ธร รุจิวงค์ ม. 6/5 0 2017-05-17 15:46:04 ไม่ผ่าน
4. 25208 นางสาวชุตินันท์ ศรีสวัสดิ์ ม. 6/5 0 2017-05-17 15:46:51 ไม่ผ่าน
5. 25272 นายพีรพงษ์ สุดสงวน ม. 6/5 0 2017-05-18 15:23:17 ไม่ผ่าน
6. 26591 นายพงษ์นิรันดร์ พงษ์ศิลา ม. 4/6 5 2017-05-22 15:28:30 ไม่ผ่าน
7. 26597 นายวีรวัฒน์ วงศ์คช ม. 4/9 11 2017-05-22 15:29:31 ไม่ผ่าน
8. 26590 นายพงศ์พัฒธ์ ดิษฐรัตน์ ม. 4/9 10 2017-05-22 15:30:09 ไม่ผ่าน
9. 26666 นางสาวภาวิณี วงศ์คช ม. 4/9 33 2017-05-22 16:22:57 ไม่ผ่าน
10. 28888 นายณภัทร ขำวิจิตร ม. 4/9 30 2017-05-23 08:19:33 ไม่ผ่าน
11. 26576 นายอินทัช จิตรซื่อ ม. 4/7 8 2017-05-24 10:32:06 ไม่ผ่าน
12. 26881 นายประชารัฐ ใจสุข ม. 4/2 7 2017-06-06 22:25:52 ไม่ผ่าน
13. 26862 นางสาวณัฐธิดา ใช้ลิ้ม ม. 4/7 35 2017-09-21 11:01:03 ไม่ผ่าน
14. 25291 นางสาวปิยมาภรณ์ พงศ์แพทย์ ม. 6/5 23 2017-09-24 17:01:01 ไม่ผ่าน
15. 26857 นางสาวกัลยรัตน์ ปะสิ่งชอบ ม. 4/9 34 2017-09-27 08:06:05 ไม่ผ่าน
16. 27628 นายธิติวัฒน์ ยวดยิ่ง ม. 6/5 11 2017-09-27 08:43:20 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com