ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00116
ชื่อชุมนุม :   ชิ้นงานสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมการเรียนรู้ :    นักเรียนคิด ออกแบบ และประดิษฐ์ชิ้นงานตามรูปแบบนั้นได้
สถานที่จัดกิจกรรม :   223
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวกาญจนา หาทรัพย์
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 29060 เด็กหญิงอาธิติยา โพธิ์นอก ม. 1/4 40 2018-05-22 12:55:28 ผ่าน
2. 28560 เด็กชายก้องภพ ปัจจุสานนท์ ม. 2/6 1 2018-05-22 18:12:57 ผ่าน
3. 28992 เด็กชายรัชพล ประกอบผล ม. 1/3 12 2018-05-22 18:17:21 ผ่าน
4. 28981 เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุขกะจะ ม. 1/3 1 2018-05-22 18:18:19 ผ่าน
5. 28640 เด็กหญิงพรรณนิภา กล้าหาญ ม. 2/7 35 2018-05-22 18:44:00 ผ่าน
6. 27973 เด็กชายชนาธิป เมตตา ม. 3/6 4 2018-05-22 18:50:54 ผ่าน
7. 28633 เด็กหญิงณัฐชยา บุตสาวิเศษ ม. 2/7 28 2018-05-22 18:53:26 ผ่าน
8. 27911 เด็กหญิงภัสษอรณ์ เล้าอรุณ ม. 3/4 40 2018-05-22 18:57:48 ผ่าน
9. 27878 เด็กชายธนกร ปัญญาคุณ ม. 3/4 9 2018-05-22 19:00:44 ผ่าน
10. 28643 เด็กหญิงรุ่งฟ้า แซ่ตั้ง ม. 2/7 37 2018-05-22 19:01:07 ผ่าน
11. 29076 เด็กชายสงกรานต์ พิรมรัมย์ ม. 1/5 15 2018-05-22 19:12:45 ผ่าน
12. 28652 เด็กชายเกียรติศักดิ์ โชติรัตน์ ม. 2/8 3 2018-05-22 19:17:23 ผ่าน
13. 28631 เด็กหญิงชลดา บุญเมือง ม. 2/7 26 2018-05-22 19:18:13 ผ่าน
14. 28636 เด็กหญิงธนัชชา กิจจานนท์ ม. 2/7 31 2018-05-22 19:19:46 ผ่าน
15. 29222 เด็กชายจิรพัฒน์ ผ่อนให้ ม. 1/9 3 2018-05-22 19:27:05 ผ่าน
16. 28972 เด็กชายสุพัตร กองขุนจันทร์ ม. 1/9 1 2018-05-31 10:06:25 ผ่าน
17. 27990 เด็กชายพิเชษฐ์ จักรวาฬนรสิงห์ ม. 3/6 21 2018-06-20 11:33:41 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com