ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00114
ชื่อชุมนุม :   Crossword
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   432
จำนวนสมาชิกที่รับ :   21 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสุกันยา คุ้มหอม
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28210 เด็กหญิงเบญญาภา รัตนาธนบดี ม. 2/11 21 2017-05-22 05:56:25 ไม่ผ่าน
2. 28215 เด็กหญิงพิมพ์มารฎา โตซาบายาชิ ม. 2/11 24 2017-05-22 05:59:58 ไม่ผ่าน
3. 27750 เด็กหญิงณิชารีย์ บุญรอด ม. 2/1 31 2017-05-22 06:13:41 ไม่ผ่าน
4. 27753 เด็กหญิงนิรมล กูนา ม. 2/1 34 2017-05-22 06:14:32 ไม่ผ่าน
5. 28383 เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าชินชาติ ม. 1/2 4 2017-05-22 06:14:54 ไม่ผ่าน
6. 28206 เด็กหญิงณิชกานต์ คงคางาม ม. 2/11 17 2017-05-22 09:46:30 ไม่ผ่าน
7. 28209 เด็กหญิงนวรัตน์ ถึงรัตน์ ม. 2/11 20 2017-05-22 10:04:54 ไม่ผ่าน
8. 28207 เด็กหญิงธนวรรณ ทรัพย์สะสม ม. 2/11 18 2017-05-22 10:09:29 ไม่ผ่าน
9. 28205 เด็กหญิงจิดาภา วรรณศิริ ม. 2/11 16 2017-05-22 10:09:34 ไม่ผ่าน
10. 27730 เด็กชายตะวันใส พุฒชงค์ ม. 2/1 11 2017-05-22 12:39:45 ไม่ผ่าน
11. 27728 เด็กชายณัฐกิตติ์ สีหาบุตร ม. 2/1 9 2017-05-22 12:40:49 ไม่ผ่าน
12. 27733 เด็กชายนรบดี รื่นอารมณ์ ม. 2/1 14 2017-05-22 12:40:55 ไม่ผ่าน
13. 27743 เด็กชายอริยะวัตร มั่งคั่ง ม. 2/1 24 2017-05-22 12:44:03 ไม่ผ่าน
14. 27729 เด็กชายณัฐวุฒิ มุกดาสนิท ม. 2/1 10 2017-05-22 12:45:49 ไม่ผ่าน
15. 26538 นายเมธี มะลิวัลย์ ม. 4/7 1 2017-05-22 16:51:49 ไม่ผ่าน
16. 26867 นางสาวปริณดา ทิพย์ละมัย ม. 4/8 33 2017-05-22 17:15:20 ไม่ผ่าน
17. 27340 เด็กชายฐาปกรณ์ วงศ์แววดี ม. 3/6 2 2017-05-23 05:45:16 ไม่ผ่าน
18. 28811 เด็กชายนรภัทร เจือจันทร์ ม. 1/12 8 2017-05-24 12:25:07 ไม่ผ่าน
19. 27740 เด็กชายศุภวัฒน์ เจริญวงศ์ ม. 2/1 0 2017-11-21 19:03:30 ไม่ผ่าน
20. 27725 เด็กชายฐิติพงศ์ เปรมตุ่น ม. 2/1 0 2017-11-21 19:04:25 ไม่ผ่าน
21. 27738 เด็กชายวิชยุตน์ โกสุม ม. 2/1 0 2017-11-21 19:04:56 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com