ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00113
ชื่อชุมนุม :   คิดเลขเร็ว (ม.ปลาย)
วัตถุประสงค์ :    . วัตถุประสงค์
    1   เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์
    2   เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดคำนวณบวกและลบเลขได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง
    3   เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
 
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว กับโปรแกรม GSP โดยใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่างๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง ซิกมา แฟคทอเรียล  ถอดราก 
สถานที่จัดกิจกรรม :   544
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายวิทยา เกาะสกุล
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28252 นายอิศรา สมโภชน์ ม. 5/4 26 2017-05-22 22:35:47 ผ่าน
2. 25936 นางสาวฟารีดา สุรินทร์ ม. 5/4 30 2017-05-23 10:43:40 ผ่าน
3. 25938 นางสาววริศรา แสงมณี ม. 5/4 31 2017-05-23 10:44:13 ผ่าน
4. 26027 นางสาวกานต์ธิดา ทองมี ม. 5/4 35 2017-05-23 10:45:02 ผ่าน
5. 27627 นายณัฐพงศ์ โม้สา ม. 6/5 10 2017-05-23 20:27:48 ผ่าน
6. 25419 นายสิรวิชญ์ เดชพิทักษ์ ม. 6/5 7 2017-05-23 20:33:06 ผ่าน
7. 27630 นายพิชิต พรามนาม ม. 6/5 13 2017-05-23 21:15:20 ผ่าน
8. 27684 นายสุทธิภัทร เจริญวงศ์ ม. 6/5 17 2017-05-23 21:17:17 ผ่าน
9. 25368 นายพีรพัฒน์ รัตน์วิบูล ม. 6/5 4 2017-05-24 08:20:33 ผ่าน
10. 25916 นายวรวัฒน์ มีลาภ ม. 5/3 4 2017-05-24 19:46:02 ผ่าน
11. 26154 นายจักรกฤษ อามาตย์มนตรี ม. 5/3 12 2017-05-24 19:47:01 ผ่าน
12. 25317 นายวรากร บุญเหลือ ม. 6/5 3 2017-05-24 21:01:47 ผ่าน
13. 25872 นายวงศธร ตันติยาพิทักษ์ ม. 5/3 3 2017-05-25 13:43:55 ผ่าน
14. 25359 นายชาคริต ทวีชีพ ม. 6/6 5 2017-05-25 15:00:16 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com