ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00114
ชื่อชุมนุม :   วิทย์คิดสนุก
วัตถุประสงค์ :    1.ให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและสนุกกับเกมส์และกิจกรรมที่ให้ความบันเทิงและความรู้ 2.เพื่อให้นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.วิทยาศาสตร์กับเกมส์ 2.ค้นคว้า,ออกแบบทดลอง 3.สร้างสรรค์ด้านวิทย์
สถานที่จัดกิจกรรม :   สวนป่าหลังอาคาร2
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28482 เด็กชายรุจิภาส เต็มชุ่ม ม. 2/4 0 2018-05-18 13:06:43 ผ่าน
2. 28484 เด็กชายสิทธิโชค สำเนียงเพราะ ม. 2/4 0 2018-05-18 13:07:30 ผ่าน
3. 28475 เด็กชายธนวันต์ ประคองพันธ์ ม. 2/4 0 2018-05-18 13:08:16 ผ่าน
4. 29360 เด็กหญิงอมลณัฐ มุ่งปั่นกลาง ม. 1/12 34 2018-05-22 12:35:24 ผ่าน
5. 29052 เด็กหญิงลดาวดี แม้นพวก ม. 1/4 32 2018-05-22 14:58:42 ผ่าน
6. 28937 เด็กหญิงสุณิชากมล ลิมป์สภาพกสิผล ม. 1/1 37 2018-05-22 15:09:06 ผ่าน
7. 29055 เด็กหญิงสุปรียา สุดยอด ม. 1/4 35 2018-05-22 15:38:26 ผ่าน
8. 29323 เด็กหญิงสุภาวดี จันทหาร ม. 1/11 33 2018-05-22 18:00:39 ผ่าน
9. 28483 เด็กชายวิรัตน์ เบ้าทอง ม. 2/4 12 2018-05-22 18:08:24 ผ่าน
10. 29129 เด็กหญิงธารารัตน์ ไม้งาม ม. 1/6 29 2018-05-22 18:13:57 ผ่าน
11. 28989 เด็กชายพงศภัค เขียวราชา ม. 1/3 9 2018-05-22 18:18:01 ผ่าน
12. 28481 เด็กชายยงยศ ศิริแพทย์ ม. 2/4 11 2018-05-22 18:19:41 ผ่าน
13. 29221 เด็กชายกิตติธัช ชะลิตะ ม. 1/9 2 2018-05-22 18:42:13 ผ่าน
14. 29298 เด็กชายพงศกร ธรรมสนิท ม. 1/11 8 2018-05-22 18:48:42 ไม่ผ่าน
15. 29192 เด็กชายวรเทพ กูใหญ่ ม. 1/8 12 2018-05-22 19:36:08 ผ่าน
16. นางสาว 8 2018-05-24 06:39:11 รอประเมิน
17. 29414 เด็กชายธนภัทร เตชนันท์ ม. 2/4 44 2018-05-24 07:23:04 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com