ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00112
ชื่อชุมนุม :   สวดมนต์แปล
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้นักเรียนเกิดสมาธิในการดำเนินชีวิต
2. เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความสำคัญของกิจกรรมการสวดมนต์แปล
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการสวดมนต์แปล
3. นักเรียนเก็บ วัสดุอุปกรณ์และร่วมกันทำกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 111
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายพิทักษ์ จันทิศ
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27812 เด็กหญิงรติมา ประมวล ม. 2/2 42 2017-05-22 07:32:29 ผ่าน
2. 27810 เด็กหญิงภัสรา คิมหันต์มาลา ม. 2/2 40 2017-05-22 07:33:31 ผ่าน
3. 27804 เด็กหญิงพรชิตา แก้ววงศ์ษา ม. 2/2 34 2017-05-22 07:34:13 ผ่าน
4. 26980 นางสาวสร้อยฟ้า ผาสุขยืด ม. 4/4 28 2017-05-22 19:22:20 ผ่าน
5. 26979 นางสาวศิรดา มุลิ ม. 4/4 27 2017-05-22 19:23:28 ผ่าน
6. 26510 นางสาวบุณยาพร จินตกานนท์ ม. 4/4 12 2017-05-22 19:24:07 ผ่าน
7. 26820 นางสาวศศิยา เกษเร่ง ม. 4/4 23 2017-05-22 19:25:07 ผ่าน
8. 26667 นางสาวยิหวา คมขำ ม. 4/4 21 2017-05-22 19:28:22 ผ่าน
9. 27688 นางสาวธิติสุดา คมขำ ม. 4/7 29 2017-05-22 19:28:34 ผ่าน
10. 26711 นางสาวชลลดา ขาวสอาด ม. 4/7 18 2017-05-22 19:32:15 ผ่าน
11. 26585 นายนนทกร เย็นฉ่ำ ม. 4/6 3 2017-05-22 19:33:03 ผ่าน
12. 28893 นายพินิจ มุกดาสนิท ม. 4/10 27 2017-06-06 08:52:51 ไม่ผ่าน
13. 27802 เด็กหญิงนัดดา ครองสติ ม. 2/2 32 2017-09-14 14:58:06 ผ่าน
14. 27685 นางสาวนันท์นลิน เจือจุน ม. 4/5 26 2017-09-21 19:42:08 ผ่าน
15. 26716 นางสาวน้ำทิพย์ กาญจนโกศล ม. 4/7 20 2017-09-22 19:07:44 ผ่าน
16. 28852 นางสาวสโรชา อภัยวงษ์ ม. 4/3 32 2017-11-10 15:35:47 ผ่าน
17. 26823 นางสาวสุนิสา ควรหมั่น ม. 4/3 24 2017-11-10 15:36:48 ผ่าน
18. 26615 นางสาวนิศารัตน์ ค้ำจุน ม. 4/3 21 2017-11-10 15:38:31 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com