ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00113
ชื่อชุมนุม :   ห้องเรียนสีเขียว
วัตถุประสงค์ :    เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
กิจกรรมการเรียนรู้ :    รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า
สถานที่จัดกิจกรรม :   231
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28207 เด็กหญิงธนวรรณ ทรัพย์สะสม ม. 3/11 0 2018-05-18 14:03:48 ผ่าน
2. 28210 เด็กหญิงเบญญาภา รัตนาธนบดี ม. 3/11 0 2018-05-18 14:04:01 ผ่าน
3. 28220 เด็กหญิงวาริศา แสงอรุณ ม. 3/11 0 2018-05-18 14:04:06 ผ่าน
4. 28215 เด็กหญิงพิมพ์มารฎา โตซาบายาชิ ม. 3/11 0 2018-05-18 14:04:13 ผ่าน
5. 28227 เด็กหญิงแสงรวี พุทธจักร ม. 3/11 0 2018-05-18 14:04:21 ผ่าน
6. 28217 เด็กหญิงร่มเกศ ชูผกา ม. 3/11 0 2018-05-18 14:04:24 ผ่าน
7. 28214 เด็กหญิงพิณนภา เผยกลิ่น ม. 3/11 0 2018-05-18 14:04:35 ผ่าน
8. 28228 เด็กหญิงอนันญา มากมูล ม. 3/11 0 2018-05-18 14:04:36 ผ่าน
9. 28209 เด็กหญิงนวรัตน์ ถึงรัตน์ ม. 3/11 0 2018-05-18 14:04:55 ผ่าน
10. 28204 เด็กหญิงกันต์ฤทัย พาหะ ม. 3/11 0 2018-05-18 14:05:06 ผ่าน
11. 28212 เด็กหญิงปานชีวา ถนอมวงศ์ ม. 3/11 0 2018-05-18 14:46:05 ผ่าน
12. 29230 เด็กชายธีรภัทร ถนอมธีระนันท์ ม. 1/5 21 2018-05-22 22:24:28 ผ่าน
13. 29190 เด็กชายพีรศุภ สุขศิลป์ ม. 1/8 10 2018-05-22 22:45:27 ผ่าน
14. 29105 เด็กชายเตชทัต เกตุจันทร์ ม. 1/6 5 2018-05-23 06:34:49 ผ่าน
15. 29069 เด็กชายพงศพัศ เพ็งศรี ม. 1/5 8 2018-05-24 12:30:38 ผ่าน
16. 29235 เด็กชายพีรวัส เกิดศักดิ์สิทธิ์ ม. 1/9 15 2018-05-24 15:51:29 ผ่าน
17. 28208 เด็กหญิงธนัชพร จรีวัตร์ ม. 3/11 0 2018-05-28 17:54:15 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com