ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00111
ชื่อชุมนุม :   ปริศนาอักษรไขว้
วัตถุประสงค์ :    1. ช่วยในการฝึกไหวพริบ เชาวน์ปัญญา
2. ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ปริศนาอักษรไขว้ คือ ปริศนาที่จะต้องตอบโดยการเติมคําลงในตารางสี่เหลี่ยมที่กําหนดให้ช่องละ ๑ อักษร แล้วให้อ่านได้ใจความทั้งในแนวยืนและแนวนอน
1. นักเรียนฝึกเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้
2. เก็บแต้มการเล่นเกมปริศนา
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง325
จำนวนสมาชิกที่รับ :   19 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวสุปาณี อินองการ
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28033 เด็กชายนวพล เอ็นดูราษฎร์ ม. 2/7 14 2017-05-22 06:47:11 ไม่ผ่าน
2. 28422 เด็กหญิงสุชาวดี แซ่กู้ ม. 1/2 43 2017-05-22 07:27:44 ไม่ผ่าน
3. 27102 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีวันดี ม. 3/1 14 2017-05-22 11:57:55 ไม่ผ่าน
4. 27129 เด็กหญิงวิรัญญา งามสม ม. 3/1 41 2017-05-22 12:01:08 ไม่ผ่าน
5. 27131 เด็กหญิงศรันยา พงษ์สุข ม. 3/1 43 2017-05-22 12:02:53 ไม่ผ่าน
6. 27279 เด็กหญิงปิยธิดา เสาวคนธ์ ม. 3/4 40 2017-05-22 12:41:00 ไม่ผ่าน
7. 27286 เด็กหญิงสรารัตน์ มุ่งต่อกิจ ม. 3/4 47 2017-05-22 12:43:29 ไม่ผ่าน
8. 27288 เด็กหญิงแอนนา เพียรดี ม. 3/4 49 2017-05-22 12:44:06 ไม่ผ่าน
9. 27267 เด็กชายสหรัฐ หมายลาภผล ม. 3/4 29 2017-05-22 12:45:06 ไม่ผ่าน
10. 27287 เด็กหญิงสุภาวดี วรรณศิริ ม. 3/4 48 2017-05-22 12:46:25 ไม่ผ่าน
11. 28657 เด็กชายณพวีร์ แก้วประเสริฐศรี ม. 1/2 19 2017-05-22 12:48:29 ไม่ผ่าน
12. 27278 เด็กหญิงบงกช ชุบไธสง ม. 3/4 39 2017-05-22 12:52:10 ไม่ผ่าน
13. 27275 เด็กหญิงญาณสิริ วงศา ม. 3/4 36 2017-05-22 12:53:03 ไม่ผ่าน
14. 27248 เด็กชายนรสพล พุ่มประดับ ม. 3/4 10 2017-05-22 13:04:09 ไม่ผ่าน
15. 27276 เด็กหญิงฐิตาภา โคตระศรี ม. 3/4 37 2017-05-22 13:07:23 ไม่ผ่าน
16. 28068 เด็กหญิงออรดา ทับทิมหอม ม. 2/7 49 2017-05-22 15:00:47 ไม่ผ่าน
17. 27269 เด็กชายสิริธนาวัชร์ ธรรมรังษี ม. 3/4 31 2017-05-22 16:41:57 ไม่ผ่าน
18. 27254 เด็กชายพรชัย ฝางนอก ม. 3/4 16 2017-05-22 16:43:27 ไม่ผ่าน
19. 26194 นางสาวศรีนวล กาญจนโกศล ม. 5/7 0 2017-11-21 19:12:48 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com