ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00111
ชื่อชุมนุม :   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) 1
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้คำปรึกษาและสามารถเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
สถานที่จัดกิจกรรม :   สวนป่าหน้าอาคาร 1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   20 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางชลธิชา เกตุหงษ์น้อย
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27147 นายพิเชษฐ์ ไตรมาศ ม. 4/6 0 2018-05-18 12:17:39 ผ่าน
2. 27153 นายวรเชษฐ์ ปัทมนาวิน ม. 4/6 0 2018-05-18 12:18:15 ผ่าน
3. 27183 นางสาวมัทนพร วงศ์อยู่ ม. 4/4 0 2018-05-18 12:18:45 ผ่าน
4. 27170 นางสาวธนพร รายศิริ ม. 4/4 0 2018-05-18 12:19:17 ผ่าน
5. 27187 นางสาวสุนิสา แสงสว่าง ม. 4/6 0 2018-05-18 12:19:48 ผ่าน
6. 27175 นางสาวปรินดา บุญก่อเกื้อ ม. 4/4 0 2018-05-18 12:20:21 ผ่าน
7. 27176 นางสาวพจนา เชสูงเนิน ม. 4/4 0 2018-05-18 12:20:45 ผ่าน
8. 27173 นางสาวปณิดา ลี้ปฐมากุล ม. 4/6 0 2018-05-18 12:21:46 ผ่าน
9. 27188 นางสาวอภิญญา สิทธิรุ่ง ม. 4/4 0 2018-05-18 12:22:15 ผ่าน
10. 27178 นางสาวพัณณ์ชิตา นิลขํา ม. 4/2 0 2018-05-18 12:22:50 ผ่าน
11. 27181 นางสาวพิมพิลดา พุทธรักษา ม. 4/6 0 2018-05-18 12:23:24 ผ่าน
12. 27502 นางสาวทักษิณา แซ่ตั๋น ม. 4/2 0 2018-05-18 12:23:52 ผ่าน
13. 27182 นางสาวภัทรวดี มุกดาสนิท ม. 4/2 0 2018-05-18 12:24:14 ผ่าน
14. 27142 นายธรภัทร วงศ์ซิ้ม ม. 4/3 0 2018-05-18 12:24:43 ผ่าน
15. 28943 เด็กชายณัฐพล พวงอินทร์ ม. 1/2 28 2018-05-22 20:44:13 ผ่าน
16. 28663 เด็กชายปฏิภาณ บุญม่วง ม. 2/8 13 2018-05-28 07:17:34 ผ่าน
17. 29151 เด็กชายรุ่งภพ สนิท ม. 1/7 0 2018-06-07 08:06:06 ผ่าน
18. 29155 เด็กชายศุภกิตติ์ เต่าทอง ม. 1/7 0 2018-06-07 08:06:44 ผ่าน
19. 29158 เด็กชายสุกฤษฎิ์ มั่งคั่ง ม. 1/7 0 2018-06-07 08:07:15 ผ่าน
20. 29171 เด็กหญิงนฤมล นุชาญรัมย์ ม. 1/7 0 2018-06-07 08:07:57 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com