ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00111
ชื่อชุมนุม :   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) 1
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้คำปรึกษาและสามารถเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
สถานที่จัดกิจกรรม :   สวนป่าหน้าอาคาร 1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   20 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางชลธิชา เกตุหงษ์น้อย
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27147 นายพิเชษฐ์ ไตรมาศ ม. 4/6 0 2018-05-18 12:17:39 รอประเมิน
2. 27153 นายวรเชษฐ์ ปัทมนาวิน ม. 4/6 0 2018-05-18 12:18:15 รอประเมิน
3. 27183 นางสาวมัทนพร วงศ์อยู่ ม. 4/4 0 2018-05-18 12:18:45 รอประเมิน
4. 27170 นางสาวธนพร รายศิริ ม. 4/4 0 2018-05-18 12:19:17 รอประเมิน
5. 27187 นางสาวสุนิสา แสงสว่าง ม. 4/6 0 2018-05-18 12:19:48 รอประเมิน
6. 27175 นางสาวปรินดา บุญก่อเกื้อ ม. 4/4 0 2018-05-18 12:20:21 รอประเมิน
7. 27176 นางสาวพจนา เชสูงเนิน ม. 4/4 0 2018-05-18 12:20:45 รอประเมิน
8. 27173 นางสาวปณิดา ลี้ปฐมากุล ม. 4/6 0 2018-05-18 12:21:46 รอประเมิน
9. 27188 นางสาวอภิญญา สิทธิรุ่ง ม. 4/4 0 2018-05-18 12:22:15 รอประเมิน
10. 27178 นางสาวพัณณ์ชิตา นิลขํา ม. 4/2 0 2018-05-18 12:22:50 รอประเมิน
11. 27181 นางสาวพิมพิลดา พุทธรักษา ม. 4/6 0 2018-05-18 12:23:24 รอประเมิน
12. 27502 นางสาวทักษิณา แซ่ตั๋น ม. 4/2 0 2018-05-18 12:23:52 รอประเมิน
13. 27182 นางสาวภัทรวดี มุกดาสนิท ม. 4/2 0 2018-05-18 12:24:14 รอประเมิน
14. 27142 นายธรภัทร วงศ์ซิ้ม ม. 4/3 0 2018-05-18 12:24:43 รอประเมิน
15. 28943 เด็กชายณัฐพล พวงอินทร์ ม. 1/2 28 2018-05-22 20:44:13 รอประเมิน
16. 28663 เด็กชายปฏิภาณ บุญม่วง ม. 2/8 13 2018-05-28 07:17:34 รอประเมิน
17. 29151 เด็กชายรุ่งภพ สนิท ม. 1/7 0 2018-06-07 08:06:06 รอประเมิน
18. 29155 เด็กชายศุภกิตติ์ เต่าทอง ม. 1/7 0 2018-06-07 08:06:44 รอประเมิน
19. 29158 เด็กชายสุกฤษฎิ์ มั่งคั่ง ม. 1/7 0 2018-06-07 08:07:15 รอประเมิน
20. 29171 เด็กหญิงนฤมล นุชาญรัมย์ ม. 1/7 0 2018-06-07 08:07:57 รอประเมิน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com