ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00110
ชื่อชุมนุม :   เด็กวัยใสใส่ใจการออม
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเล็งเห็นความสำคัญของการออม 
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการบันทึกบัญชีเบื้องต้น
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. สอนหลักการออมเงิน
2. สอนหลักการบันทึกบัญชีเบื้องต้น
3. เรียนรู้วิธีการบันทึกบัญชีโดยใช้ แอพพลิเคชั่น
4. สอนเทคนิกการออมเงินในรูปแบบต่างๆ
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องอุตสาหกรรม 1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   19 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวสุภาพร เตชะผล
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27472 เด็กหญิงธมลวรรณ หินคล้าย ม. 3/8 34 2017-05-22 07:40:28 ไม่ผ่าน
2. 27488 เด็กหญิงอลิชา สุขสวัสดิ์ ม. 3/8 50 2017-05-22 07:43:10 ผ่าน
3. 27475 เด็กหญิงปนัดดา ไชยคำภา ม. 3/8 37 2017-05-22 07:44:53 ผ่าน
4. 28485 เด็กชายอัมรินทร์ ฮีมนวลศรี ม. 1/4 16 2017-05-22 08:31:52 ผ่าน
5. 28376 เด็กหญิงสุภิญญา หนูสิงห์ ม. 1/1 41 2017-05-22 12:44:53 ผ่าน
6. 28352 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิสัยซื่อ ม. 1/1 18 2017-05-22 17:18:33 ผ่าน
7. 27479 เด็กหญิงรินลดา ตั้งความเพียร ม. 3/8 41 2017-05-22 17:29:36 ผ่าน
8. 27454 เด็กชายพชรพล คงมนต์ ม. 3/8 15 2017-05-23 08:16:20 ผ่าน
9. 26754 เด็กชายศรา นนทรัตน์ ม. 3/8 1 2017-05-23 08:17:43 ไม่ผ่าน
10. 27447 เด็กชายนนทวัฒน์ เตียวงา ม. 3/8 8 2017-05-23 08:19:13 ไม่ผ่าน
11. 27455 เด็กชายภัทรพล สุวรรณลพ ม. 3/8 16 2017-05-23 08:24:55 ผ่าน
12. 27459 เด็กชายศิวกร มณีฉาย ม. 3/8 20 2017-05-23 08:26:06 ไม่ผ่าน
13. 27460 เด็กชายสรวิชญ์ อยู่เปลา ม. 3/8 21 2017-05-23 08:26:30 ผ่าน
14. 27450 เด็กชายบวร วงศ์คงดี ม. 3/8 11 2017-05-23 08:28:09 ผ่าน
15. 27445 เด็กชายณัฐดนัย บุญชู ม. 3/8 6 2017-05-23 08:30:15 ไม่ผ่าน
16. 27446 เด็กชายธนกฤต ศิริรักษ์ ม. 3/8 7 2017-05-23 08:33:37 ผ่าน
17. 27705 เด็กชายใบบุญ นันท์ตา ม. 3/8 24 2017-05-23 08:38:57 ผ่าน
18. 27465 เด็กหญิงกัญญาภัค อินบัว ม. 3/8 0 2017-11-21 22:06:56 ผ่าน
19. 27487 เด็กหญิงอริสา สมคิด ม. 3/8 0 2017-11-27 13:45:54 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com