ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00109
ชื่อชุมนุม :   โมเดลอาชีพ
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน
2. เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจด้านอาชีพต่างๆให้แก่นักเรียน
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
กิจกรรมการเรียนรู้ :          กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สืบค้นข้อมูลอาชีพที่นักเรียนสนใจ และลงมือประดิษฐ์โมเดลอาชีพนั้นๆ และนำเสนอได้
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง สวนป่าหน้าอาคาร 1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางชลธิชา เกตุหงษ์น้อย
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28615 เด็กชายธนวัฒณ์ มงคลจิตร์ ม. 1/7 11 2017-05-22 00:02:06 ผ่าน
2. 28506 เด็กชายพิสิทธิ์ วรรณบุตร ม. 1/4 18 2017-05-22 00:03:30 ไม่ผ่าน
3. 27164 เด็กหญิงจุฑารัชต์ บุญเทียน ม. 3/2 24 2017-05-22 06:12:05 ผ่าน
4. 27183 เด็กหญิงมัทนพร วงศ์อยู่ ม. 3/2 43 2017-05-22 06:14:05 ผ่าน
5. 27178 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา นิลขำ ม. 3/2 38 2017-05-22 06:15:07 ผ่าน
6. 27179 เด็กหญิงพิชญานิน มั่งคั่ง ม. 3/2 39 2017-05-22 06:16:12 ผ่าน
7. 27147 เด็กชายพิเชษฐ์ ไตรมาศ ม. 3/2 7 2017-05-22 06:17:18 ผ่าน
8. 27188 เด็กหญิงอภิญญา สิทธิรุ่ง ม. 3/2 48 2017-05-22 06:23:42 ผ่าน
9. 27171 เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขสุภา ม. 3/2 31 2017-05-22 06:25:30 ผ่าน
10. 28663 เด็กชายปฏิภาณ บุญม่วง ม. 1/8 13 2017-05-22 12:39:10 ผ่าน
11. 28706 เด็กชายธีรา ทวีทำนุสิน ม. 1/9 12 2017-05-22 13:35:55 ไม่ผ่าน
12. 28698 เด็กชายณัฐิวุฒิ ใจช่วย ม. 1/9 4 2017-05-22 13:39:08 ผ่าน
13. 28716 เด็กชายพุฒิเมธ ปะสิ่งชอบ ม. 1/9 22 2017-05-22 13:42:30 ไม่ผ่าน
14. 28715 เด็กชายพุฒิพงศ์ ปะสิ่งชอบ ม. 1/9 21 2017-05-22 13:42:46 ไม่ผ่าน
15. 28478 เด็กชายภณ ฟุ้งเฟื่อง ม. 1/4 9 2017-05-22 17:21:11 ไม่ผ่าน
16. 28500 เด็กหญิงปวิชญา วานิชรัตน์ ม. 1/4 32 2017-05-22 19:14:24 ผ่าน
17. 28580 เด็กชายสุเมธ สมานไทย ม. 1/6 20 2017-05-25 15:01:32 ผ่าน
18. 28576 เด็กชายศิวภัทร์ หลักทรัพย์ ม. 1/6 16 2017-05-25 15:03:12 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com