ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00110
ชื่อชุมนุม :   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้คำปรึกษาและสามารถเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
สถานที่จัดกิจกรรม :   สวนป่าหน้าอาคาร1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28053 เด็กหญิงชิดชนก เงินถา ม. 3/7 0 2018-05-18 12:16:02 ผ่าน
2. 28082 เด็กชายบัณฑิต ดวงแก้ว ม. 3/8 0 2018-05-18 12:16:34 ผ่าน
3. 28111 เด็กหญิงนันทิยา งามวงค์ ม. 3/8 0 2018-05-18 12:17:06 ผ่าน
4. 28108 เด็กหญิงณัฐกุล คำก่อตั้ง ม. 3/8 0 2018-05-18 12:17:43 ผ่าน
5. 28109 เด็กหญิงณิชาภัทร เกิดศิริ ม. 3/8 0 2018-05-18 12:18:26 ผ่าน
6. 28107 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ กริตตครุ ม. 3/8 0 2018-05-18 12:18:41 ผ่าน
7. 28117 เด็กหญิงสุธาทิพย์ ส่งศรี ม. 3/8 0 2018-05-18 12:19:16 ผ่าน
8. 27906 เด็กหญิงนันทิญา ผ่านด่าน ม. 3/4 0 2018-05-18 12:19:44 ผ่าน
9. 28063 เด็กหญิงศิริประภา สุขสอาด ม. 3/7 0 2018-05-18 12:20:03 ผ่าน
10. 28055 เด็กหญิงธวัลหทัย ศึกษา ม. 3/7 0 2018-05-18 12:20:28 ผ่าน
11. 28033 เด็กชายนวพล เอ็นดูราษฎร์ ม. 3/7 0 2018-05-18 12:20:46 ผ่าน
12. 28024 เด็กชายชลธร สุวรรณธาร ม. 3/7 0 2018-05-18 12:21:24 ผ่าน
13. 27903 เด็กหญิงธฤษวรรณ หมั่นสมัคร ม. 3/4 0 2018-05-18 12:22:25 ผ่าน
14. 27899 เด็กหญิงณิชกุล มะลิวัลย์ ม. 3/4 0 2018-05-18 12:22:42 ผ่าน
15. 28002 เด็กชายอรรณพ ชุมพล ม. 3/6 33 2018-05-22 20:40:44 ผ่าน
16. 29423 เด็กหญิงพรนภา งามขุนทด ม. 3/7 47 2018-05-24 12:29:10 ผ่าน
17. 28042 เด็กชายวิษณุ ศรีภพ ม. 3/7 22 2018-05-28 15:23:09 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com