ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00011
ชื่อชุมนุม :   The Singing
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องศิลปะ1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   30 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวสมหญิง ศรีรื่น
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28840 เด็กหญิงศิวาพัชร์ มีบุญ ม. 1/12 36 2017-05-22 00:05:24 ไม่ผ่าน
2. 28796 เด็กหญิงลัดฟ้า นามสนิท ม. 1/11 31 2017-05-22 00:05:57 ไม่ผ่าน
3. 28787 เด็กหญิงธัญญานุช เหลืองเจริญ ม. 1/11 23 2017-05-22 00:07:09 ไม่ผ่าน
4. 28785 เด็กหญิงณัฐณิชา ชุติปาโร ม. 1/11 21 2017-05-22 06:07:50 ไม่ผ่าน
5. 27193 เด็กชายเดชาธร จันทร์หอม ม. 3/3 5 2017-05-22 07:00:27 ไม่ผ่าน
6. 28173 เด็กหญิงประสิตา สิทธิพงษ์ ม. 2/10 25 2017-05-22 09:04:40 ไม่ผ่าน
7. 28178 เด็กหญิงภัทราพร วรเนตร ม. 2/10 30 2017-05-22 09:05:08 ไม่ผ่าน
8. 28174 เด็กหญิงปัณฑิตา ลิมกุล ม. 2/10 26 2017-05-22 09:05:46 ไม่ผ่าน
9. 28177 เด็กหญิงพิรดาวรรณ ฟุ้งมาก ม. 2/10 29 2017-05-22 09:06:04 ไม่ผ่าน
10. 28188 เด็กหญิงอิสยาภรณ์ กมลศิริเจริญลาภ ม. 2/10 40 2017-05-22 09:06:26 ไม่ผ่าน
11. 26569 นางสาววิภาวี ดีชั่วกัลป์ ม. 4/7 14 2017-05-22 12:32:56 ไม่ผ่าน
12. 25586 นางสาวกฤษณา ชาญด้วยกิจ ม. 6/7 35 2017-05-22 12:33:13 ไม่ผ่าน
13. 26596 นายวรวุธ สุพรรณวงค์ ม. 4/2 6 2017-05-22 12:33:42 ไม่ผ่าน
14. 25397 นางสาวมีนา เมืองจรัสแสง ม. 6/7 28 2017-05-22 12:34:07 ไม่ผ่าน
15. 25213 นางสาวน้ำเพ็ชร ทิพอาภร ม. 6/7 22 2017-05-22 12:34:51 ไม่ผ่าน
16. 25483 นางสาวณัชชา บุญส่ง ม. 6/7 30 2017-05-22 12:36:37 ไม่ผ่าน
17. 25600 นางสาววริศรา สุขบุญเรือน ม. 6/7 36 2017-05-22 12:38:30 ไม่ผ่าน
18. 25524 นายวรฉัตร ปองความดี ม. 6/7 9 2017-05-22 12:38:31 ไม่ผ่าน
19. 26458 นางสาวจอมขวัญ ระวัง ม. 5/5 0 2017-05-26 09:19:11 ไม่ผ่าน
20. 25498 นางสาวอตินุช วงศ์แววดี ม. 6/7 0 2017-05-26 09:22:06 ไม่ผ่าน
21. 25513 นายภูรีภัทร ยั่งยืน ม. 6/6 0 2017-05-26 09:22:40 ไม่ผ่าน
22. 26449 นายนนทกร ถมปัตย์ ม. 5/10 0 2017-05-26 09:23:31 ไม่ผ่าน
23. 25299 นางสาวอรวรรณ จันทประโชติ ม. 6/7 0 2017-05-29 15:35:48 ไม่ผ่าน
24. 25504 นางสาวแอนนา มาราโอะ ม. 6/7 0 2017-05-29 15:36:15 ไม่ผ่าน
25. 25544 นางสาวภัคจิรา งามวิจิตร ม. 6/7 0 2017-05-29 15:36:42 ไม่ผ่าน
26. 26617 นางสาวเยาวเรศ สมนึก ม. 4/10 0 2017-06-06 13:46:47 ไม่ผ่าน
27. 25549 นางสาววิไลพร นามเจริญ ม. 6/7 0 2017-11-28 15:17:19 ไม่ผ่าน
28. 25528 นางสาวกนก เสนไสย์ ม. 6/8 0 2017-11-28 15:19:15 ไม่ผ่าน
29. 25532 นางสาวกิ่งแก้ว ชูวงศ์ ม. 6/8 0 2017-11-28 15:19:35 ไม่ผ่าน
30. 25547 นางสาววริษฐา เจริญรื่น ม. 6/8 0 2017-11-28 15:19:57 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com