ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00108
ชื่อชุมนุม :   สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสิ่งแวดล้อม1
วัตถุประสงค์ :    1.ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมีความตระหนักในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม
2.สามารถทำกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
3.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิชาวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ
2.สมุนไพรดับกลิ่น
3.น้ำหมักชีวภาพ
​4.จักรสานเพื่อชีวิต
​5.นักสืบสายน้ำแม่น้ำประแสร์
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องเรียน 221
จำนวนสมาชิกที่รับ :   22 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำกิจกรรมตามความเหมาะสม
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28750 เด็กหญิงณัฐมณฑ์ ครุธน้อย ม. 1/10 11 2017-05-22 00:11:38 ผ่าน
2. 28113 เด็กหญิงภิชชานิการ์ ปลิดทุกข์ ม. 2/8 45 2017-05-22 07:33:42 ผ่าน
3. 27840 เด็กหญิงชนัญชิดา กองทรัพย์ ม. 2/3 20 2017-05-22 07:35:09 ผ่าน
4. 27791 เด็กหญิงชลิตา บุญก่อเกื้อ ม. 2/2 21 2017-05-22 07:36:26 ผ่าน
5. 27844 เด็กหญิงฐิตาพร แนวพะนา ม. 2/3 24 2017-05-22 07:37:37 ผ่าน
6. 27864 เด็กหญิงสุกัญญา ทิพย์ศักดิ์ ม. 2/3 44 2017-05-22 07:38:40 ผ่าน
7. 27967 เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญมาเสน ม. 2/5 47 2017-05-22 21:50:10 ผ่าน
8. 27414 เด็กชายสุรสิทธิ์ รัตนวิจิตร ม. 3/7 24 2017-05-22 21:50:50 ผ่าน
9. 27959 เด็กหญิงนันฑิตา ผ่านพรม ม. 2/5 40 2017-05-22 21:51:23 ผ่าน
10. 27922 เด็กชายไกวัลย์ กล้าหาญ ม. 2/5 3 2017-05-22 21:52:02 ผ่าน
11. 27954 เด็กหญิงซันกีตาร์ ยาดอร์ ม. 2/5 35 2017-05-22 21:54:13 ผ่าน
12. 27958 เด็กหญิงธนพร เจริญรื่น ม. 2/5 39 2017-05-22 21:54:58 ผ่าน
13. 27253 เด็กชายปิยวัฒน์ เจริญรื่น ม. 3/4 15 2017-05-22 21:57:44 ผ่าน
14. 27875 เด็กชายจิรวุฒิ สวรรค์งาม ม. 2/4 6 2017-05-23 12:57:56 ผ่าน
15. 27886 เด็กชายภานุพงศ์ ผาสุขยืด ม. 2/4 16 2017-05-23 13:00:07 ไม่ผ่าน
16. 27888 เด็กชายวิธวินท์ ประมวล ม. 2/4 18 2017-05-23 13:01:16 ไม่ผ่าน
17. 27872 เด็กชายคุณานนต์ ไสวรรณ ม. 2/4 3 2017-05-23 13:02:08 ไม่ผ่าน
18. 28366 เด็กหญิงภูริชญา ภักดีงาม ม. 2/3 0 2017-11-23 15:00:02 ผ่าน
19. 27865 เด็กหญิงสุพิชชา ไชยคุณ ม. 2/3 0 2017-11-23 15:54:45 ผ่าน
20. 27890 เด็กชายภาณุภัท แววมณี ม. 2/4 0 2017-11-30 15:35:26 ไม่ผ่าน
21. 27950 เด็กหญิงเขมิกา เชียงทอง ม. 2/5 0 2017-11-30 15:40:24 ผ่าน
22. 27838 เด็กหญิงกานติมา คอยคำ ม. 2/3 0 2017-11-30 15:43:33 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com