ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00109
ชื่อชุมนุม :   งานประดิษฐ์แสนสนุก
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้นักเรียนได้ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวหรือเหลือใช้ 2. นักเรียนได้แสดงความสามารถในการประดิษฐ์ผลงาน 3. นักเรียนสามารถนำความรู้จากการประดิษฐ์ไปสร้างอาชีพได้ในอนาคต
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. ประดิษฐ์ผลงานจากวัสดุต่างๆที่สนใจ 2. นำเสนอผลงานให้เพื่อนๆและครูได้ติชม 3. นำเสนอผลงานในงาน open house
สถานที่จัดกิจกรรม :   126
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28064 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ต้นสารี ม. 3/7 0 2018-05-18 16:14:58 ผ่าน
2. 28021 เด็กชายคณิติน ศรีจันทร์ ม. 3/7 0 2018-05-21 15:57:41 ผ่าน
3. 28020 เด็กชายกฤษณะ บำรุง ม. 3/7 0 2018-05-21 15:58:36 ผ่าน
4. 28023 เด็กชายเจษฎากร ฟุ้งมาก ม. 3/7 0 2018-05-21 15:59:32 ผ่าน
5. 28030 เด็กชายธนพัฒน์ ประกอบวัฒน์ ม. 3/7 0 2018-05-21 16:00:10 ผ่าน
6. 28043 เด็กชายวีรวุฒิ ว่องไว ม. 3/7 0 2018-05-22 00:11:41 ผ่าน
7. 29295 เด็กชายธนดล คล้ายคลึง ม. 1/11 5 2018-05-22 12:38:36 ผ่าน
8. 28723 เด็กชายสหรัฐ จิตรซื่อ ม. 2/9 29 2018-05-22 18:01:31 ผ่าน
9. 28727 เด็กหญิงกัณชนา กอบชัยพร ม. 2/9 33 2018-05-22 18:02:35 ไม่ผ่าน
10. 28713 เด็กชายพัชรพล ศิริเจริญ ม. 2/9 19 2018-05-22 18:03:28 ผ่าน
11. 29095 เด็กหญิงสุรีย์พร โพธิกัน ม. 1/5 35 2018-05-22 18:08:28 ผ่าน
12. 28707 เด็กชายนนทวัฒน์ ลิ้มละออ ม. 2/9 13 2018-05-22 18:09:41 ผ่าน
13. 29296 เด็กชายปวริสร์ จันทรส ม. 1/11 6 2018-05-22 18:10:13 ผ่าน
14. 29142 เด็กชายณัฐชนน ตื้อทา ม. 1/7 2 2018-05-22 18:21:00 ผ่าน
15. 28700 เด็กชายเตชวิชญ์ มีบุญ ม. 2/9 6 2018-05-22 18:23:35 ผ่าน
16. 27993 เด็กชายรังสิมันต์ หมูน้อย ม. 3/6 24 2018-05-30 11:07:39 ผ่าน
17. 28046 เด็กชายอัษฎา จันทร์พราหมณ์ ม. 3/7 26 2018-05-31 13:53:42 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com