ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00107
ชื่อชุมนุม :   Science entertain
วัตถุประสงค์ :      1.  เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
  2.  เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ตามความต้องการใช้ประโยชน์ของนักเรียนเอง
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
 
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 223
จำนวนสมาชิกที่รับ :   20 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวกาญจนา หาทรัพย์
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27859 เด็กหญิงวราพร วงษ์ปลั่ง ม. 2/3 40 2017-05-22 07:34:02 ผ่าน
2. 27836 เด็กหญิงกฤษณา ภู่ภูสิทธิ์ ม. 2/3 17 2017-05-22 07:36:10 ผ่าน
3. 27866 เด็กหญิงสุภัสสรา ปรีชา ม. 2/3 47 2017-05-22 07:36:59 ไม่ผ่าน
4. 27902 เด็กหญิงธนภรณ์ ปีพิมพ์ ม. 2/4 32 2017-05-22 12:52:51 ผ่าน
5. 27855 เด็กหญิงภัทรพร กุลศิริ ม. 2/3 35 2017-05-22 12:54:32 ไม่ผ่าน
6. 27845 เด็กหญิงฐิติมนต์ เจียมจรัสโชติ ม. 2/3 25 2017-05-22 12:56:06 ผ่าน
7. 27898 เด็กหญิงณัฐพร ปัดทุม ม. 2/4 28 2017-05-22 12:56:13 ผ่าน
8. 27903 เด็กหญิงธฤษวรรณ หมั่นสมัคร ม. 2/4 33 2017-05-22 12:58:11 ผ่าน
9. 27899 เด็กหญิงณิชกุล มะลิวัลย์ ม. 2/4 29 2017-05-22 12:59:15 ผ่าน
10. 27257 เด็กชายภัทรพล อินทรสมบัติ ม. 3/4 19 2017-05-22 17:58:32 ผ่าน
11. 27244 เด็กชายทัศน์พล เจริญรื่น ม. 3/4 6 2017-05-22 17:59:37 ผ่าน
12. 27240 เด็กชายกิตติทัต โพธิ์แก้ว ม. 3/4 2 2017-05-22 20:03:38 ไม่ผ่าน
13. 27239 เด็กชายกฤษณพล จำปาศรี ม. 3/4 1 2017-05-23 07:07:44 ไม่ผ่าน
14. 27243 เด็กชายณัฐพงศ์ สารราษฎร์ ม. 3/4 6 2017-05-23 07:09:05 ไม่ผ่าน
15. 27764 เด็กหญิงสุพรรณิกาณ์ ยิ้มคง ม. 2/1 44 2017-05-23 12:28:37 ผ่าน
16. 28762 เด็กชายปริญญา อุตตมธนินทร์ ม. 3/6 20 2017-05-23 15:34:32 ผ่าน
17. 27358 เด็กชายอิทธิพล เสาวคนธ์ ม. 3/6 19 2017-05-23 15:38:18 ผ่าน
18. 27247 เด็กชายนครินทร์ รำพึงวงษ์ ม. 3/4 9 2017-05-24 12:57:17 ไม่ผ่าน
19. 28076 เด็กชายณัฐสิทธิ์ สุรกิจโกศล ม. 2/8 0 2017-12-18 05:46:48 ไม่ผ่าน
20. 28119 เด็กชายณัฐวุฒิ บุญส่ง ม. 2/8 0 2017-12-18 05:47:21 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com