ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00108
ชื่อชุมนุม :   งานประดิษฐ์สร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ :    1.เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างงานประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง 2.เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในงานประดิษฐ์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 2.สร้างงานประดิษฐ์จากวัสดุชนิดต่าง ๆ 3.นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 126
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28316 นางสาวกนกพร มีลาภ ม. 6/10 0 2018-05-18 13:41:18 ผ่าน
2. 25492 นางสาววรัญญา ยินดี ม. 6/10 0 2018-05-18 13:41:49 ผ่าน
3. 28320 นางสาวนภัสสร บุญให้ ม. 6/10 0 2018-05-18 13:42:06 ผ่าน
4. 28321 นางสาวนภัสสร สมอโพรง ม. 6/10 0 2018-05-18 13:42:27 ผ่าน
5. 28322 นางสาวนรินรัตน์ มากเจริญ ม. 6/10 0 2018-05-18 13:42:48 ผ่าน
6. 28330 นางสาวอรวรรณ วงศ์อยู่ ม. 6/10 0 2018-05-18 13:43:09 ผ่าน
7. 26745 นายนวพัฒน์ วิทยะวรกาญจน์ ม. 5/8 0 2018-05-18 13:43:30 ผ่าน
8. 26776 นางสาวหทัยทัต หมั่นสมัคร ม. 5/8 0 2018-05-18 13:43:45 ผ่าน
9. 27713 นางสาวเมธาวี ศรีระกิจ ม. 5/8 0 2018-05-18 13:44:00 ไม่ผ่าน
10. 26709 นางสาวกันธิชา ฟูฟุ้ง ม. 5/8 0 2018-05-18 13:44:17 ผ่าน
11. 26867 นางสาวปริณดา ทิพย์ละมัย ม. 5/8 0 2018-05-18 13:44:32 ผ่าน
12. 26553 นางสาวธัญพิชชา ช่างเหล็ก ม. 5/9 0 2018-05-18 13:44:49 ผ่าน
13. 26860 นางสาวชนิษฐา สาราษฎร์ ม. 5/8 0 2018-05-18 13:45:11 ผ่าน
14. 26556 นางสาวนวรัตน์ หล่อเหลี่ยม ม. 5/8 0 2018-05-18 13:45:30 ผ่าน
15. 28881 นายพิสิษฐ์สรรค์ แก้วพินิจ ม. 5/8 19 2018-05-23 22:05:35 ผ่าน
16. 27186 นางสาวศศิวิมล โคตรสีวงษ์ ม. 4/10 24 2018-05-23 22:12:09 ผ่าน
17. 26315 นายพจนกร เลิศสุวรรณ ม. 6/10 1 2018-05-30 12:53:38 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com