ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00106
ชื่อชุมนุม :   สมุนไพรและสุขภาพ
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   123
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสร้อยแก้ว บุญปก
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28528 เด็กชายศุทธานต์ เร่งร้อน ม. 1/5 13 2017-05-22 07:24:47 ไม่ผ่าน
2. 28556 เด็กหญิงศิริมา พบเกษร ม. 1/5 41 2017-05-22 07:39:34 ไม่ผ่าน
3. 28558 เด็กหญิงสโรชา เมินธนู ม. 1/5 43 2017-05-22 07:41:42 ไม่ผ่าน
4. 28105 เด็กหญิงชลธิชา รัตนมาศ ม. 2/8 37 2017-05-22 07:50:52 ไม่ผ่าน
5. 28088 เด็กชายภูวนัย ขำคม ม. 2/8 19 2017-05-22 08:19:40 ไม่ผ่าน
6. 28111 เด็กหญิงนันทิยา งามวงค์ ม. 2/8 43 2017-05-22 08:23:41 ไม่ผ่าน
7. 27352 เด็กชายภาคิน ดีมี ม. 3/6 14 2017-05-22 15:26:25 ไม่ผ่าน
8. 27349 เด็กชายธัชนนท์ ชลเสถียร ม. 3/6 11 2017-05-22 15:27:04 ไม่ผ่าน
9. 27344 เด็กชายณัฐดนัย เสนันตา ม. 3/6 6 2017-05-22 15:30:57 ไม่ผ่าน
10. 28533 เด็กชายอติรุจ ล้อมเจริญพงษ์ ม. 1/5 18 2017-05-22 16:08:29 ไม่ผ่าน
11. 27839 เด็กหญิงธณาภรณ์ ไหวพริบ ม. 2/3 19 2017-05-22 17:16:48 ไม่ผ่าน
12. 27852 เด็กหญิงปัทมพร ปานเงิน ม. 2/3 32 2017-05-22 17:17:45 ไม่ผ่าน
13. 27858 เด็กหญิงวนัชพร บุบผาพฤกษ์ ม. 2/3 38 2017-05-22 17:19:11 ไม่ผ่าน
14. 27860 เด็กหญิงวลัยกร บุบผาพฤกษ์ ม. 2/3 40 2017-05-22 17:20:08 ไม่ผ่าน
15. 28523 เด็กชายณัฐวุฒิ กระแส ม. 1/5 9 2017-05-22 22:37:45 ไม่ผ่าน
16. 28091 เด็กชายศุภกิตติ์ สามารถ ม. 2/8 22 2017-05-23 12:42:34 ไม่ผ่าน
17. นางสาว 23 2017-05-23 12:43:24 ไม่ผ่าน
18. 28072 เด็กชายคฑาวุธ ไข่ติยากุล ม. 2/8 3 2017-05-23 12:44:35 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com