ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00105
ชื่อชุมนุม :   สารพันงานประดิษฐ์
วัตถุประสงค์ :    1. นักเรียนได้ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่ตนเองสนใจ
2. นักเรียนได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานต่างๆ
3. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เสริมได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.  นักเรียนเลือกประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่ตนเองสนใจ
2.  ครูให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ให้กำลังใจนักเรียน
3.  นำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน
4.  ครูให้คำติชมในผลงาน
5.  นำเสนอผลงานในงานแกลงแฟร์ ปี60
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 126
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28451 เด็กหญิงพนิตอนงค์ ดีชั่วกัลป์ ม. 1/3 27 2017-05-22 06:20:53 ไม่ผ่าน
2. 28526 เด็กชายพงศธร ทวีภูษิตทรง ม. 1/5 11 2017-05-22 06:23:52 ไม่ผ่าน
3. 28468 เด็กหญิงอริสา เที่ยงคาม ม. 1/3 44 2017-05-22 06:26:44 ไม่ผ่าน
4. 28048 เด็กหญิงกัญจนพร ไชยมงคล ม. 2/7 29 2017-05-22 07:29:25 ไม่ผ่าน
5. 28064 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ต้นสารี ม. 2/7 43 2017-05-22 07:30:04 ไม่ผ่าน
6. 28050 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่ว่อง ม. 2/7 31 2017-05-22 07:30:19 ไม่ผ่าน
7. 28049 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตันติยาพิทักษ์ ม. 2/7 30 2017-05-22 07:30:48 ไม่ผ่าน
8. 28061 เด็กหญิงพิชญาภา ประสมทรัพย์ ม. 2/7 40 2017-05-22 07:31:06 ไม่ผ่าน
9. นางสาว 37 2017-05-22 12:47:42 ไม่ผ่าน
10. 28055 เด็กหญิงธวัลหทัย ศึกษา ม. 2/7 35 2017-05-22 12:50:32 ไม่ผ่าน
11. 28518 เด็กชายเกษมสันต์ สุวรรณโชติ ม. 1/5 4 2017-05-22 16:12:41 ไม่ผ่าน
12. 26314 นายปุณพจน์ วงศ์คงดี ม. 5/8 18 2017-05-22 20:52:33 ไม่ผ่าน
13. 26222 นายสุพิชชา ไกรทอง ม. 5/8 15 2017-05-22 20:53:30 ไม่ผ่าน
14. 26213 นายปองภพ วงศ์คงดี ม. 5/8 13 2017-05-22 20:54:19 ไม่ผ่าน
15. 26324 นายเศรษฐพงศ์ งามดี ม. 5/8 19 2017-05-22 20:57:11 ไม่ผ่าน
16. 26053 นายณัฐกฤต อยู่สุข ม. 5/8 2 2017-05-22 20:59:16 ไม่ผ่าน
17. 26216 นายภูริภัทร รัตนเกตุ ม. 5/8 14 2017-05-22 21:00:53 ไม่ผ่าน
18. 28028 เด็กชายธนโชติ โชคมิ่งขวัญ ม. 2/7 8 2017-05-24 20:45:26 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com