ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00104
ชื่อชุมนุม :   สร้างสรรค์งานพับ
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะจากการพับกระดาษได้
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากกระดาษซึ่งเป็นวัสดุหาง่าย ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่าง ๆ ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเห็นคุณค่าของงานศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. ฝึกให้นักเรียนพับกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ อย่างง่าย เช่น หัวใจ รูปสัตว์ เป็นต้น
2. ให้นักเรียนนำผลงานการพับมาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่งในชีวิตประจำวัน เช่น ที่คั่นหนังสือ การ์ด พวงกุญแจ โมบาย เป็นต้น
3. ให้นักเรียนนำผลงานพับมาสร้างเป็นรูปภาพปะติดนูนต่ำ
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 325
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28344 เด็กชายธีรภัทร เที่ยงคาม ม. 1/1 10 2017-05-22 07:34:41 ไม่ผ่าน
2. 28341 เด็กชายทัศน์ไท แดงสิงห์ ม. 1/1 7 2017-05-22 07:35:38 ไม่ผ่าน
3. 28567 เด็กชายธรรมรัตน์ บุญยงค์ ม. 1/6 7 2017-05-22 07:36:17 ไม่ผ่าน
4. 28721 เด็กชายวัศพล ล้อมของ ม. 1/9 27 2017-05-22 07:37:15 ไม่ผ่าน
5. 27303 เด็กชายนรายุทธ ศิริสวัสดิ์ ม. 3/5 15 2017-05-22 21:37:32 ไม่ผ่าน
6. 27304 เด็กชายปกรณ์ จงโปรย ม. 3/5 16 2017-05-22 21:38:04 ไม่ผ่าน
7. 27296 เด็กชายธนภัทร พืชพิสุทธิ์ ม. 3/5 8 2017-05-22 21:39:41 ไม่ผ่าน
8. 27302 เด็กชายนนทกร ยั่งยืน ม. 3/5 14 2017-05-22 21:40:28 ไม่ผ่าน
9. 27314 เด็กชายศิริพัฒน์ ธรรมสนิท ม. 3/5 25 2017-05-22 21:43:01 ไม่ผ่าน
10. 28680 เด็กหญิงชนิกานต์ หิรัญ ม. 1/8 28 2017-05-22 21:59:19 ไม่ผ่าน
11. 28678 เด็กหญิงกีรณา จำรูญ ม. 1/8 26 2017-05-23 07:38:10 ไม่ผ่าน
12. 28692 เด็กหญิงอรดี อาตม์สกุล ม. 1/8 40 2017-05-23 07:41:10 ไม่ผ่าน
13. 28688 เด็กหญิงวิรดา ควรคิด ม. 1/8 36 2017-05-23 07:42:58 ไม่ผ่าน
14. 28686 เด็กหญิงวิภาวี วิทยานุกรณ์ ม. 1/8 34 2017-05-23 07:44:19 ไม่ผ่าน
15. 28846 เด็กหญิงธิดารัตน์ กองกูล ม. 1/8 43 2017-05-23 07:47:35 ไม่ผ่าน
16. 28101 เด็กหญิงกรรณิการ์ ขุนทอง ม. 2/8 33 2017-05-23 12:49:07 ไม่ผ่าน
17. 28343 เด็กชายธีรพงค์ เห็นงาม ม. 1/1 9 2017-05-24 08:52:29 ไม่ผ่าน
18. 28844 เด็กชายพรหมพิริยะ จิตรทูล ม. 2/7 27 2017-09-29 08:05:24 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com