ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00104
ชื่อชุมนุม :   Enjoy English
วัตถุประสงค์ :    1. เพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษให้นักเรียนทุกๆด้าน 2. เพื่อให้นักเรียนมีทัษนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 3. เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2. สำนวนภาษาอังกฤษ 3. บทสนทนาภาษาอังกฤษ 4. เพลงภาษาอังกฤษ 5. การ์ตูน/ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 445/ศาลาไทย
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27463 นางสาวกชกร สิมอุด ม. 4/7 0 2018-05-18 12:08:31 ผ่าน
2. 27478 นางสาวยลดา แน่นนันท์ ม. 4/7 0 2018-05-18 12:08:47 ผ่าน
3. 29389 นางสาวกนิษฐา สัตบุศย์ ม. 4/7 0 2018-05-18 12:09:07 ผ่าน
4. 29390 นางสาวอริสา จุลเจือ ม. 4/7 0 2018-05-18 12:09:21 ผ่าน
5. 26637 นายเบ็ญจพล บุญแต่ง ม. 5/3 0 2018-05-18 12:09:39 ผ่าน
6. 26616 นางสาวปริยฉัตร เจริญมาก ม. 5/3 0 2018-05-18 12:10:27 ผ่าน
7. 26547 นางสาวกุลิสรา ทองงามขำ ม. 5/3 16 2018-05-22 18:15:09 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com