ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00103
ชื่อชุมนุม :   อาหารเพื่อสุขภาพ
วัตถุประสงค์ :    1.ฝึกทักษะอาชีพในอนาคต
2.มีความสามารถในการประกอบอาหาร
3.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.นักเรียนศึกษาอาหารเพื่อสุขภาพ
2.นักเรียนฝึกปฏิบัติประกอบอาหารง่าย ๆ ด้วยตนเอง
3.นักเรียนคิดอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมทั้งนำเสนอผลงานได้
สถานที่จัดกิจกรรม :   324
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางปนัศญา เจริญมาก
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   * กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบการทำอาหารและลงมือปฏิบัติจริง
กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจกรรม
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27569 เด็กหญิงกชกร ปิ่นสุวรรณ ม. 3/11 0 2017-05-19 12:57:16 ผ่าน
2. 27567 นายอัศวพล อุปมัย ม. 3/11 0 2017-05-19 12:58:23 ผ่าน
3. 27583 เด็กหญิงพิรดาพร ฟุ้งมาก ม. 3/11 0 2017-05-19 13:02:00 ผ่าน
4. 27575 เด็กหญิงทนตวรรณ ประทุมเมศร์ ม. 3/11 0 2017-05-19 13:02:26 ผ่าน
5. 27214 เด็กหญิงกิ่งแก้ว เติมต่อ ม. 3/3 27 2017-05-22 06:28:22 ผ่าน
6. 27226 เด็กหญิงนิรชา เจือจุน ม. 3/3 38 2017-05-22 06:29:18 ผ่าน
7. 27231 เด็กหญิงลลิตา บุญสะอาด ม. 3/3 43 2017-05-22 06:30:07 ผ่าน
8. 27233 เด็กหญิงสุภชา วงศ์เนียม ม. 3/3 45 2017-05-22 06:31:04 ผ่าน
9. 27215 เด็กหญิงงามสิริ ศรีเจริญ ม. 3/3 28 2017-05-22 07:30:21 ผ่าน
10. 27794 เด็กหญิงณัฐกมล เห็นชอบ ม. 2/2 0 2017-05-22 12:35:35 ผ่าน
11. 27806 เด็กหญิงพัชรี กายนาคา ม. 2/2 0 2017-05-22 12:37:10 ผ่าน
12. 27809 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สีโทพุทธ ม. 2/2 0 2017-05-22 12:38:00 ผ่าน
13. 27236 เด็กหญิงอรณิชาภัค ชัยประเสริฐ ม. 3/3 48 2017-05-22 12:58:01 ผ่าน
14. 27238 เด็กหญิงเอมอร ดียืด ม. 3/3 50 2017-05-22 12:59:04 ผ่าน
15. 26173 นางสาวจิดาภา กองสุข ม. 5/9 25 2017-05-23 17:46:26 ผ่าน
16. นางสาว 28 2017-05-23 17:50:24 ไม่ผ่าน
17. 28545 เด็กหญิงธิษณามดี กองทรัพย์ ม. 1/5 25 2017-05-23 18:11:25 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com