ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00103
ชื่อชุมนุม :   นาฏศิลป์สากล (Cover Dance)
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าในศิลปะการเต้นตะวันตก
กิจกรรมการเรียนรู้ :    การแสดงนาฏศิลป์สากล Cover Dance Ballet Jazz
สถานที่จัดกิจกรรม :   ใต้อาคาร 4
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายกฤตพรต เกตุเเก้ว
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26234 นางสาวพรทิพา ศรีโสภา ม. 6/8 0 2018-05-22 15:25:47 ผ่าน
2. 26276 นางสาวกนกพร สุทธิสถิตย์ ม. 6/8 0 2018-05-22 15:26:19 ผ่าน
3. 27006 นางสาววรัชยา วงศ์มาก ม. 6/8 0 2018-05-22 15:26:47 ผ่าน
4. 26230 นางสาวธัญสุดา เจริญอินทร์พรหม ม. 6/6 0 2018-05-22 15:27:19 ผ่าน
5. 26025 นางสาวกัญญาภัค แสงมณี ม. 6/8 0 2018-05-22 15:28:31 ผ่าน
6. 26125 นางสาวฐิติวรรณ รัตนพงศ์ ม. 6/8 0 2018-05-22 15:28:55 ผ่าน
7. 26746 นายปิ่นพงศ์ ประสงค์ดี ม. 5/8 0 2018-05-22 15:29:25 ผ่าน
8. 27324 นางสาวณัฐชา อรัญวงศ์ ม. 4/8 0 2018-05-22 15:31:37 ผ่าน
9. 27283 นางสาววนัชพร เย็นฉ่ำ ม. 4/8 0 2018-05-22 15:32:07 ผ่าน
10. 27242 นายชินวัฒน์ จูมทอง ม. 4/8 0 2018-05-22 15:32:34 ผ่าน
11. 29392 นายวรภพ สร้อยสน ม. 4/8 0 2018-05-22 15:32:59 ผ่าน
12. 26658 นางสาวนิชาภา ฉายาชวลิต ม. 5/10 0 2018-05-22 15:33:53 ผ่าน
13. 28849 นางสาวกนกวรรณ ราษฎร์เจริญ ม. 5/3 0 2018-05-22 15:34:25 ผ่าน
14. 27749 เด็กหญิงณัฎฐ์ปิญชาน์ จงกสิกรรม ม. 3/1 30 2018-05-23 19:34:52 ผ่าน
15. 28791 เด็กหญิงอัชรียา ออสันตินุตสกุล ม. 3/1 50 2018-05-23 19:43:55 ผ่าน
16. 26050 นางสาวอัญชิสา เจริญมาก ม. 6/2 43 2018-05-23 20:27:34 ผ่าน
17. 26714 นางสาวณัฐนันท์ เสน่ห์ ม. 5/7 23 2018-05-23 22:26:54 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com