ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00102
ชื่อชุมนุม :   Bright English
วัตถุประสงค์ :    1. ทบทวนเนื้อหา ไวยากรณ์ การใช้ภาษาอังกฤษ
2. ฝึกทำข้อสอบ
3. เตรียมความพร้อมก่อนสอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   442
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวชลกิตย์ วงศ์คช
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26467 นางสาวบัวชมภู กลิ่นสุวรรณ ม. 6/1 41 2017-05-23 07:36:44 ผ่าน
2. 26468 นางสาวขวัญชนก ทองแกว ม. 6/1 42 2017-05-23 07:37:53 ผ่าน
3. 26469 นางสาวนัทธมน ทองแกว ม. 6/1 43 2017-05-23 07:38:41 ผ่าน
4. 25343 นางสาวภัทรภร มีผล ม. 6/1 32 2017-05-23 07:46:59 ผ่าน
5. 25453 นางสาวสุนันทา ยินดี ม. 6/1 39 2017-05-23 07:51:47 ผ่าน
6. 25351 นางสาวศิรภัสสร ศรีสุข ม. 6/1 33 2017-05-23 07:52:40 ผ่าน
7. 25741 นางสาวพันธุทิพย์ ราญรอน ม. 6/1 40 2017-05-23 07:54:05 ผ่าน
8. 25253 นางสาวปาณิสรา ฉายแสง ม. 6/1 16 2017-05-23 07:55:23 ผ่าน
9. 25324 นางสาวเก็จตะวัน บัญญัติ ม. 6/1 28 2017-05-23 07:56:33 ผ่าน
10. 25274 นายยศกร โล่งจิตร์ ม. 6/1 7 2017-05-23 08:01:59 ผ่าน
11. 25449 นางสาววิมลสิริ สมานวรกุล ม. 6/5 34 2017-05-23 20:52:43 ผ่าน
12. 25387 นางสาวนภสร ประเสริฐธรรม ม. 6/1 34 2017-09-21 19:07:39 ผ่าน
13. 25254 นางสาวผลแก้ว เกิดลาภผล ม. 6/1 0 2017-11-01 14:55:41 ผ่าน
14. 25243 นางสาวจิณณพัต ลําใย ม. 6/1 0 2017-11-01 14:56:05 ผ่าน
15. 25247 นางสาวญาณิศา สุวรรณพิทักษ์ ม. 6/1 0 2017-11-01 14:56:21 ผ่าน
16. 25256 นางสาวภัทรวดี วรรณสุข ม. 6/1 0 2017-11-01 14:56:38 ผ่าน
17. 25234 นายวุฒินัน สินธุ ม. 6/1 0 2017-11-01 14:56:54 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com