ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00102
ชื่อชุมนุม :   ทำขนม ดูหนัง ฟังเพลง ครื้นเครง อาเซียน (Enjoy ASEAN)
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาประชำอาเซียน รวมทั้งทำอาหารพื้นบ้านอาเซียน
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ทำขนม ดูหนัง ฟังเพลง ครื้นเครง อาเซียน
สถานที่จัดกิจกรรม :   113
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26030 นางสาวญาณัจฉรา สมุทรคีรี ม. 6/1 0 2018-05-18 13:04:00 ผ่าน
2. 26001 นางสาวอภิชญา บุญมา ม. 6/1 0 2018-05-18 13:04:22 ผ่าน
3. 26087 นางสาวพัชรพร สิทธิปัญญา ม. 6/1 0 2018-05-18 13:04:41 ผ่าน
4. 25886 นางสาวณิชาภา ศักดาเพชรศิริ ม. 6/1 0 2018-05-18 13:04:58 ผ่าน
5. 28234 นางสาวกีรฎี คงเจริญ ม. 6/1 0 2018-05-18 13:05:16 ผ่าน
6. 25893 นางสาววชิรญาณ์ สามารถ ม. 6/3 0 2018-05-18 13:05:37 ผ่าน
7. 25850 นางสาวธนพรรษ วงศ์จันทร์ ม. 6/7 0 2018-05-18 13:06:20 ผ่าน
8. 26183 นางสาวธัณยมัย มุกดาสนิท ม. 6/5 0 2018-05-18 13:07:16 ผ่าน
9. 26038 นางสาวรุจิรดา วงษ์หาพิมพ์ ม. 6/5 0 2018-05-18 13:07:50 ผ่าน
10. 26051 นางสาวอาทิตยา สังข์แก้ว ม. 6/5 0 2018-05-18 13:08:16 ผ่าน
11. 25899 นางสาวสิริยากร เย็นฉ่ำ ม. 6/6 0 2018-05-18 13:08:40 ผ่าน
12. 26018 นายวันจักรี เอ็นดูราษฎร์ ม. 6/1 0 2018-05-18 13:09:14 ผ่าน
13. 25892 นางสาวภาวินีย์ มีบุญ ม. 6/2 0 2018-05-18 13:09:44 ผ่าน
14. 25885 นางสาวณัฐมน ปรากฏ ม. 6/2 0 2018-05-18 13:10:22 ผ่าน
15. 26889 นางสาวกมลลักษณ์ โชติทอง ม. 5/1 0 2018-05-24 13:43:11 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com