ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00101
ชื่อชุมนุม :   เส้นสายลายศิลป์
วัตถุประสงค์ :    นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบมาประยุกต์ใช้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ศิลปะ 3
จำนวนสมาชิกที่รับ :   20 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายอนนท์ จันทน์หอม
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28355 เด็กหญิงจิดาทิพย์ อริ ม. 1/1 21 2017-05-22 00:01:35 ไม่ผ่าน
2. 28836 เด็กหญิงปาณิสรา ส่งศรี ม. 1/12 32 2017-05-22 00:02:15 ไม่ผ่าน
3. 28504 เด็กหญิงพาณิภัคร สุวรรณารายณ์ ม. 1/4 36 2017-05-22 00:02:40 ไม่ผ่าน
4. 28662 เด็กชายธีรศักดิ์ สิงห์โต ม. 1/8 12 2017-05-22 06:44:18 ไม่ผ่าน
5. 28684 เด็กหญิงรภีพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ ม. 1/8 32 2017-05-22 07:03:00 ไม่ผ่าน
6. 27177 เด็กหญิงพนิดา เย็นสนาน ม. 3/2 37 2017-05-22 07:39:08 ไม่ผ่าน
7. 27187 เด็กหญิงสุนิสา แสงสว่าง ม. 3/2 47 2017-05-22 07:41:42 ไม่ผ่าน
8. 27175 เด็กหญิงปรินดา บุญก่อเกื้อ ม. 3/2 35 2017-05-22 07:42:23 ไม่ผ่าน
9. 26642 นายรุ่งโรจน์ หิริโอตป์ ม. 4/10 7 2017-05-22 12:26:02 ไม่ผ่าน
10. 28672 เด็กชายศุภโชค สิริพรตันติกุล ม. 1/8 21 2017-05-22 12:39:09 ไม่ผ่าน
11. 28430 เด็กชายธนโชติ เย็นสุข ม. 1/3 6 2017-05-22 12:49:37 ไม่ผ่าน
12. 26076 นางสาวเกษิณี มั่งคั่ง ม. 5/3 27 2017-05-22 12:50:33 ไม่ผ่าน
13. 28237 นางสาวณิชกานต์ เพ็ญเสวี ม. 5/3 41 2017-05-22 12:52:03 ไม่ผ่าน
14. 25969 นางสาวกนกวรรณ เกิดศิริ ม. 5/3 22 2017-05-22 12:53:54 ไม่ผ่าน
15. 25929 นางสาวนัยน์ปพร บุตรดี ม. 5/3 21 2017-05-22 12:53:54 ไม่ผ่าน
16. 25991 นางสาวรักชนก ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ม. 5/3 25 2017-05-22 12:53:55 ไม่ผ่าน
17. 28386 เด็กชายนพัตธร คำแหง ม. 1/2 7 2017-05-22 17:39:32 ไม่ผ่าน
18. 27089 เด็กชายชุติพนธ์ นนทพัทธ์ ม. 3/1 1 2017-05-25 14:59:36 ไม่ผ่าน
19. 28664 เด็กชายพงศกร นาวีกุล ม. 1/8 0 2017-11-30 15:18:49 ไม่ผ่าน
20. 28676 เด็กชายอาทิตย์ อยู่คง ม. 1/8 0 2017-11-30 15:19:04 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com