ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00101
ชื่อชุมนุม :   คุ้มครองผู้บริโภค2
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   คหกรรม1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28594 เด็กหญิงปิยภัทร สถาพรวจนา ม. 2/6 0 2018-05-18 13:15:58 ผ่าน
2. 28585 เด็กหญิงกาญจนา หอมหวล ม. 2/6 0 2018-05-18 13:16:48 ผ่าน
3. 28586 เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ วงศ์เกษร ม. 2/6 0 2018-05-18 13:17:41 ผ่าน
4. 28598 เด็กหญิงวันวิสาข์ ยศกลาง ม. 2/6 0 2018-05-18 13:18:02 ผ่าน
5. 28595 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รุ่งเจริญ ม. 2/6 0 2018-05-18 13:18:22 ผ่าน
6. 28593 เด็กหญิงปาริฉัตร เคราะห์ดี ม. 2/6 0 2018-05-18 13:18:43 ผ่าน
7. 28588 เด็กหญิงธัญสินี มีลาภ ม. 2/6 0 2018-05-18 13:19:03 ผ่าน
8. 28600 เด็กหญิงสุธิศา หาญชนะมีชัย ม. 2/6 0 2018-05-18 13:19:27 ผ่าน
9. 28583 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์จันทร์ ม. 2/6 0 2018-05-18 13:20:01 ผ่าน
10. 28597 เด็กหญิงวรรษมน อินกอ ม. 2/6 0 2018-05-18 13:20:20 ผ่าน
11. 28976 เด็กหญิงสาธิกา บุตสาวิเศษ ม. 1/2 0 2018-05-18 13:21:01 ผ่าน
12. 28932 เด็กหญิงมณีรัตน์ แนมนิล ม. 1/1 0 2018-05-18 13:21:26 ผ่าน
13. 28980 เด็กหญิงอริสา หงษ์เถื่อนทอง ม. 1/2 0 2018-05-18 13:21:59 ผ่าน
14. 28601 เด็กหญิงสุนันทา รังกุพันธ์ ม. 2/6 0 2018-05-18 13:22:43 ผ่าน
15. 26574 นางสาวอมรรัตน์ เทพวาที ม. 5/4 0 2018-05-22 10:29:21 ผ่าน
16. 28611 เด็กชายเทพกร ตาเครือ ม. 2/7 7 2018-05-24 08:28:00 ผ่าน
17. 28612 เด็กชายธนกร เพิ่มพูน ม. 2/7 8 2018-05-24 08:30:24 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com