ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00100
ชื่อชุมนุม :   เกร็ดความรู้
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่างๆให้ทันโลกทันเหตุการณ์และหรือนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้วบันทึกรวบรวม
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง222
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางทัศนีย์ พร้อมสุวรรณ
 

ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28643 เด็กหญิงรุ่งฟ้า แซ่ตั้ง ม. 1/7 39 2017-05-23 17:28:43 ไม่ผ่าน
2. 28633 เด็กหญิงณัฐชยา บุตสาวิเศษ ม. 1/7 29 2017-05-23 19:43:40 ไม่ผ่าน
3. 28612 เด็กชายธนกร เพิ่มพูน ม. 1/7 8 2017-05-25 12:30:51 ไม่ผ่าน
4. 28611 เด็กชายเทพกร ตาเครือ ม. 1/7 7 2017-05-25 12:42:25 ไม่ผ่าน
5. 28570 เด็กชายปภาวิชญ์ ปรากฏ ม. 1/6 10 2017-05-25 14:58:12 ไม่ผ่าน
6. 28614 เด็กชายธนภัทร สุวรรณโชติ ม. 1/7 10 2017-05-25 14:58:59 ไม่ผ่าน
7. 28605 เด็กชายกรัณย์พล สิทธิบุศย์ ม. 1/7 1 2017-05-25 15:22:09 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com