ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00100
ชื่อชุมนุม :   ธนาคารโรงเรียน
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจระบบการทำงาน
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องธนาคารโรงเรียน
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางภณัญญา วงษ์สรรพ์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   นักเรียนต้องสามารถอยู่เวรธนาคารได้สัปดาห์ละ1วัน
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 29346 เด็กหญิงณิชาภัทร ชีนาร์ ม. 1/12 0 2018-05-21 09:34:01 ผ่าน
2. 28819 เด็กชายภูมิสิริ ใจบุญ ม. 2/12 0 2018-05-21 09:34:26 ผ่าน
3. 28809 เด็กชายณัฐพล เชาวนะพงษ์ ม. 2/12 0 2018-05-21 09:34:48 ผ่าน
4. 28604 เด็กหญิงสุภัสสรา บุญทศ ม. 2/6 0 2018-05-21 09:35:23 ผ่าน
5. 28603 เด็กหญิงสาธิตา นามโน ม. 2/6 0 2018-05-21 09:35:43 ผ่าน
6. 28501 เด็กหญิงปานฤทัย ศิริมูล ม. 2/4 0 2018-05-21 09:37:10 ผ่าน
7. 28635 เด็กหญิงณิชกานต์ เลิงฮัง ม. 2/7 0 2018-05-21 09:37:47 ผ่าน
8. 27799 เด็กหญิงณัฐพร คีรีรักษ์ ม. 3/2 0 2018-05-21 09:38:16 ผ่าน
9. 27790 เด็กหญิงชญานี สุพรรณวงศ์ ม. 3/2 0 2018-05-21 09:38:33 ผ่าน
10. 26519 นางสาวศศิวิมล รัตนพงศ์ ม. 5/1 0 2018-05-21 09:39:03 ผ่าน
11. 26966 นางสาวกฤติมา สีทรายฟอง ม. 5/1 0 2018-05-21 09:39:25 ผ่าน
12. 26512 นางสาวปาลิตา เจือจุน ม. 5/1 0 2018-05-21 09:39:46 ผ่าน
13. 26939 นางสาววรัญญา สัจจาดี ม. 5/1 0 2018-05-21 09:40:14 ผ่าน
14. 26928 นางสาวชิดชนก อุไร ม. 5/1 0 2018-05-21 09:40:48 ผ่าน
15. 29199 เด็กหญิงกนกวรรณ เที่ยงชัด ม. 1/8 19 2018-05-22 18:38:44 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com