ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00099
ชื่อชุมนุม :   ken ken puzzle
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 347
จำนวนสมาชิกที่รับ :   22 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26346 นางสาวณัฎฐณิชา พุทธิมนตรี ม. 5/6 31 2017-05-22 18:57:35 ผ่าน
2. 26339 นางสาวอรณิชา ตั้งเจตนาภิรมย์ ม. 5/6 30 2017-05-22 21:36:18 ผ่าน
3. 25954 นายขวัญชัย ถวิล ม. 5/6 4 2017-05-23 12:26:44 ผ่าน
4. 26292 นางสาวกนกพรรณ ศรีรักษา ม. 5/6 28 2017-05-23 12:45:10 ผ่าน
5. 26444 นางสาวชลิตา รื่นรมย์ ม. 5/6 32 2017-05-23 12:46:37 ผ่าน
6. 28284 นางสาววิชนี เกิดกอง ม. 5/6 37 2017-05-23 12:47:32 ผ่าน
7. 26160 นายธเนศพล เชื้อวงศ์ ม. 5/8 8 2017-05-23 12:48:25 ผ่าน
8. 25399 นางสาวศุภิสรา แก้วเกตุ ม. 6/3 24 2017-05-23 15:39:57 ผ่าน
9. 25249 นางสาวธารารัตน์ นาวิเศษ ม. 6/3 19 2017-05-23 15:41:54 ผ่าน
10. 25700 นางสาวกฤษณา บุญเพ็ญ ม. 6/3 30 2017-05-23 15:42:00 ผ่าน
11. 27610 นางสาวศวิตา สมเจริญ ม. 6/3 38 2017-05-23 15:43:06 ผ่าน
12. 27605 นางสาวนิลเนตร แสงดี ม. 6/3 34 2017-05-23 15:43:16 ผ่าน
13. 27602 นางสาวเกวลิน ใจสอาด ม. 6/3 30 2017-05-23 15:44:21 ผ่าน
14. 25493 นางสาววริศรา เจริญรื่น ม. 6/3 29 2017-05-23 15:44:50 ผ่าน
15. 27716 นางสาวปวันรัตน์ หนูน้อย ม. 6/3 41 2017-05-23 15:45:27 ผ่าน
16. 26121 นางสาวกิตติยา แม่นหมาย ม. 5/3 31 2017-05-24 19:10:52 ผ่าน
17. 26110 นายพรเทวา เตยสันเทียะ ม. 4/9 0 2017-11-13 14:58:47 ผ่าน
18. 26039 นางสาววณิชชา กรุณานนท์ ม. 4/9 0 2017-11-13 14:59:06 ผ่าน
19. 28280 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์ตรุษ ม. 5/6 0 2017-11-13 17:39:35 ผ่าน
20. 26077 นางสาวโขมพัสตร์ เผื่อนโชติ ม. 5/6 0 2017-11-13 17:40:47 ผ่าน
21. 26084 นางสาวประภัสสร สงวนพิมพ์ ม. 5/6 0 2017-11-13 17:41:08 ผ่าน
22. 26230 นางสาวธัญสุดา เจริญอินทร์พรหม ม. 5/6 0 2017-11-13 17:41:31 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com