ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00010
ชื่อชุมนุม :   สังคมบันเทิง
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   133
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางอังคณา อินทรเพชร
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :  
  1.  
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27152 เด็กชายวรชิต เอ็นดูราษฎร์ ม. 3/2 12 2017-05-22 13:53:32 ไม่ผ่าน
2. 27145 นายพงศพัศ ดวงใจ ม. 3/2 5 2017-05-22 13:54:51 ไม่ผ่าน
3. 27141 เด็กชายชาคริต ปะสิ่งชอบ ม. 3/2 2 2017-05-22 13:56:47 ไม่ผ่าน
4. 27154 เด็กชายวสุพล สูงเนิน ม. 3/2 14 2017-05-22 13:58:44 ไม่ผ่าน
5. 27158 เด็กชายสุเมธ เผือกนิสสัย ม. 3/2 18 2017-05-22 13:59:58 ไม่ผ่าน
6. 27513 เด็กชายกิตติพศ ย่องใย ม. 3/10 1 2017-05-23 07:47:09 ไม่ผ่าน
7. 27532 เด็กชายอานุภาพ ศรีสมบูรณ์ ม. 3/10 20 2017-05-23 07:48:50 ไม่ผ่าน
8. 27514 เด็กชายเกล้านคร นพกรเศรษฐกุล ม. 3/10 2 2017-05-23 07:49:36 ไม่ผ่าน
9. 27515 เด็กชายฐิติกร ชวนชื่น ม. 3/10 3 2017-05-23 07:50:16 ไม่ผ่าน
10. 27529 เด็กชายศุภวิชญ์ จิรธรรมกูล ม. 3/10 17 2017-05-23 07:50:26 ไม่ผ่าน
11. 27531 เด็กชายอัษฎาวุธ ศิริรัตน์ ม. 3/10 19 2017-05-23 07:51:09 ไม่ผ่าน
12. 27528 เด็กชายศุภกร มงคลสุข ม. 3/10 16 2017-05-23 07:51:40 ไม่ผ่าน
13. 27527 เด็กชายวริศ สุกใส ม. 3/10 15 2017-05-23 07:52:03 ไม่ผ่าน
14. 27292 เด็กชายชูชัย สิทธิพงศ์ ม. 3/5 4 2017-05-25 15:22:07 ไม่ผ่าน
15. 27908 เด็กหญิงพัศรัศกุล พึ่งฉ่ำ ม. 2/4 0 2017-10-03 11:11:22 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com