ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00001
ชื่อชุมนุม :   เรียนจีนให้ได้จีน
วัตถุประสงค์ :    ชุมนุม "เรียนจีนให้ได้จีน" เป็นชุมนุมที่ฝึกฝนนักเรียนที่มีความสนใจในภาษาจีน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ผู้ที่สนใจเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน เช่น ทุนระยะสั้น(รายสัปดาห์,รายเดือน,รายปี) ทุนขงจื้อ , ทุน sun-yat-sen ,ทุน afs , ทุนระดับปริญญาตรี เป็นต้น
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ชุมนุม "เรียนจีนให้ได้จีน" เป็นชุมนุมที่ฝึกฝนนักเรียนที่มีความสนใจในภาษาจีน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ผู้ที่สนใจเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน เช่น ทุนระยะสั้น(รายสัปดาห์,รายเดือน,รายปี) ทุนขงจื้อ , ทุน sun-yat-sen ,ทุน afs , ทุนระดับปริญญาตรี เป็นต้น

เนื้อหาการเรียน
 1. เรียนจีนอย่างไรให้มีความสุข
 2. ทำไมเราต้องเรียนภาษาจีน
 3. แลกเปลี่ยนวิธีการจดจำตัวจีน
 4. แลกเปลี่ยนความฝันเกี่ยวกับภาษาจีน
 5. กิจกรรมในชุมนุมจะให้เลือกฝึกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันตามความสนใจ
 6. จะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการเป็นนักเรียนทุน ฯลฯ
สถานที่จัดกิจกรรม :   437
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าชุมนุม
 1. ชอบภาษาจีน
 2. ขยัน
 3. สู้งาน
 4. ไม่ถอดใจเวลาเจอปัญหาหนัก
 5. มารยาทงาม
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25425 นางสาวกิติญา บัวทอง ม. 6/7 0 2017-05-15 19:41:10 ผ่าน
2. 25223 นางสาวอันธิกา เทวารัมย์ ม. 6/6 0 2017-05-15 19:41:23 ผ่าน
3. 26050 นางสาวอัญชิสา เจริญมาก ม. 5/2 0 2017-05-17 16:35:31 ผ่าน
4. 26037 นางสาวมัทวัน ศรีภักดี ม. 5/2 0 2017-05-18 08:19:53 ผ่าน
5. 25997 นางสาวศศิวิมล ท้าวผา ม. 5/2 0 2017-05-18 16:57:48 ผ่าน
6. 26026 นางสาวกัลยรัตน์ เกลื้อนรัตน์ ม. 5/2 0 2017-05-18 16:58:26 ผ่าน
7. 28272 นางสาวโยธิกา โสภา ม. 5/5 43 2017-05-22 12:58:53 ผ่าน
8. 28263 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ ม. 5/5 35 2017-05-22 12:59:25 ผ่าน
9. 25885 นางสาวณัฐมน ปรากฏ ม. 5/2 18 2017-05-22 15:09:06 ผ่าน
10. 25900 นางสาวสุธาทิพย์ โชคทรัพย์ไพศาล ม. 5/2 23 2017-05-22 15:11:44 ผ่าน
11. 25856 นางสาวรัตน์ติยาพร คล้อยแสง ม. 5/3 18 2017-05-22 18:22:26 ผ่าน
12. 25893 นางสาววชิรญาณ์ สามารถ ม. 5/3 20 2017-05-22 18:23:28 ผ่าน
13. 28233 นางสาวกัญญารัตน์ ใจใส ม. 5/3 37 2017-05-22 18:24:27 ผ่าน
14. 26146 นางสาวศิรินภา เยือกเย็น ม. 5/3 32 2017-05-22 18:26:24 ผ่าน
15. 26191 นางสาวปัญจมะ อุ่นตา ม. 5/3 34 2017-05-22 18:28:56 ผ่าน
16. 26182 นางสาวธัญญารัตน์ อวยชัย ม. 5/3 33 2017-05-22 18:29:47 ผ่าน
17. 28307 นางสาวสุธิมนต์ เบญญาพันธุ์ ม. 5/9 34 2017-05-22 20:07:47 ผ่าน
18. 28299 นายหฤษฎ์ โพธิชัย ม. 5/9 24 2017-05-23 11:13:48 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com