ค้นหาข้อมูลชื่อชุมนุม :  
ลำดับที่ รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม ระดับชั้น จำนวนสมาชิก ลงทะเบียน
รับ สมัคร
1. ACT-00001  เรียนจีนให้ได้จีน ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล ม.ปลาย(4-6) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
2. ACT-00002  ต้นไม้เพื่อชีวิต ดูข้อมูลชุมนุม นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ ม.1 19 คน 19 คน สมัครครบแล้ว
3. ACT-00003  Easy English & English for Daily life ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวญาดรินทร์ พลายละหาร ม.ต้น(1-3) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
4. ACT-00004  นาฏยศิลป์ไทย ดูข้อมูลชุมนุม นายสรศักดิ์ บัวแย้ม ทุกระดับชั้น 45 คน 39 คน ลงทะเบียน
5. ACT-00005  หรรษาอาชึพ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวนพพร เสมอตน ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
6. ACT-00006  วัฒนธรรมจีน ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล ม.ปลาย(4-6) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
7. ACT-00007  Science products ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวอุษา มะลิคำ ม.ปลาย(4-6) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
8. ACT-00008  ประดิษฐ์หรรษา ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ ม.ต้น(1-3) 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
9. ACT-00009  การพัฒนาสื่อออนไลน์ ยุคไทยแลนด์ 4.0 ดูข้อมูลชุมนุม นายบุญส่ง พุ่มบาน ทุกระดับชั้น 18 คน 14 คน ลงทะเบียน
10. ACT-00010  สังคมบันเทิง ดูข้อมูลชุมนุม นางอังคณา อินทรเพชร ทุกระดับชั้น 18 คน 15 คน ลงทะเบียน
11. ACT-00011  The Singing ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสมหญิง ศรีรื่น ทุกระดับชั้น 30 คน 30 คน สมัครครบแล้ว
12. ACT-00012  รักษ์หนังสือ ดูข้อมูลชุมนุม นางเอื้อมพร ชื่นอารมย์ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
13. ACT-00013  English for ASEAN ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวนันทพร เตศิริ ทุกระดับชั้น 18 คน 13 คน ลงทะเบียน
14. ACT-00014  วัฒนธรรมญี่ปุ่น ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
15. ACT-00016  English for fun ดูข้อมูลชุมนุม นางสมพร ทาตะภิรมย์ ม.ต้น(1-3) 18 คน 15 คน ลงทะเบียน
16. ACT-00017  คอมเคลื่อนไหว ดูข้อมูลชุมนุม นายทรงชัย เย็นสนาน ม.ต้น(1-3) 19 คน 19 คน สมัครครบแล้ว
17. ACT-00018  นักวิจารณ์หนังและเพลง ดูข้อมูลชุมนุม นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ ม.2 18 คน 15 คน ลงทะเบียน
18. ACT-00019  วิถีพุทธพันธ์แท้ ดูข้อมูลชุมนุม นายยิ่งยศ เริ่มศรี ม.ปลาย(4-6) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
19. ACT-00020  ช่างเชื่อมโลหะ ดูข้อมูลชุมนุม นายสมศักดิ์ สิทธิปาลวัฒน์ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
20. ACT-00021  STEM EDUCATION 4 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวชุติมา พร้อมเพรียง ทุกระดับชั้น 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
21. ACT-00022  คณิตศาสตร์ประยุกต์ ดูข้อมูลชุมนุม นายจักรพงษ์ แช่มเมืองปัก ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
22. ACT-00023  ห้องเรียนสีเขียว ดูข้อมูลชุมนุม นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
23. ACT-00024  ทักษะงานช่าง ดูข้อมูลชุมนุม นายพีระ วงศ์คงดี ม.ต้น(1-3) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
24. ACT-00025  I Got English. เรียนยังไงให้ได้อังกฤษ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน ม.6 18 คน 12 คน ลงทะเบียน
25. ACT-00026  ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน ดูข้อมูลชุมนุม นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
26. ACT-00027  เจ้าบทเจ้ากลอน ดูข้อมูลชุมนุม ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม ทุกระดับชั้น 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
27. ACT-00028  ยุวเกษตร ดูข้อมูลชุมนุม นายอิศรา อิศรานุวัตร ทุกระดับชั้น 19 คน 19 คน สมัครครบแล้ว
28. ACT-00029  Graphic Design 1 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์ ม.ต้น(1-3) 19 คน 19 คน สมัครครบแล้ว
29. ACT-00030  หนังสือเล่มเล็ก ดูข้อมูลชุมนุม นางอุษา อังศุพฤกษ์ ทุกระดับชั้น 18 คน 16 คน ลงทะเบียน
30. ACT-00031  108 ไอเดีย สิ่งประดิษฐ์ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวศรีสุดา ฉลอง ทุกระดับชั้น 18 คน 14 คน ลงทะเบียน
31. ACT-00032  TO BE NUMBER ONE ดูข้อมูลชุมนุม นายกิตติ วิริยะกิจ ทุกระดับชั้น 23 คน 22 คน ลงทะเบียน
32. ACT-00033  คิดเลขเร็วม.ต้น ดูข้อมูลชุมนุม นายสาธิต สกุลวงษ์ ม.ต้น(1-3) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
33. ACT-00034  ภาษาออนไลน์ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวอารี บัวคุ้มภัย ทุกระดับชั้น 26 คน 19 คน ลงทะเบียน
34. ACT-00035  ชุมนุมนักประดิษฐ์ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ ม.ปลาย(4-6) 18 คน 16 คน ลงทะเบียน
35. ACT-00036  Sci-Show ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวทัศนีย์ ดลกุล ม.ปลาย(4-6) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
36. ACT-00037  Robot ดูข้อมูลชุมนุม นายเอกรัฐ เอมเจริญ ม.6 18 คน 10 คน ลงทะเบียน
37. ACT-00038  สนุกกับชีววิทยา ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวมรีจิ คงทรัตน์ ทุกระดับชั้น 24 คน 24 คน สมัครครบแล้ว
38. ACT-00039  กังฟูจีน ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
39. ACT-00040  โสตทัศนศึกษา ดูข้อมูลชุมนุม นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
40. ACT-00041  Paint pa ดูข้อมูลชุมนุม นายประกิต กัลปากรณ์ชัย ม.ปลาย(4-6) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
41. ACT-00042  STEM EDUCATION 3 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวมลฤดี เด่นดวง ทุกระดับชั้น 18 คน 15 คน ลงทะเบียน
42. ACT-00043  STEM EDUCATION 1 ดูข้อมูลชุมนุม นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์ ทุกระดับชั้น 18 คน 16 คน ลงทะเบียน
43. ACT-00044  เปตอง ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
44. ACT-00045  สะเต็มฮาเฮ 2 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวกัลยาณี หนูพัด ทุกระดับชั้น 21 คน 21 คน สมัครครบแล้ว
45. ACT-00046  ฟิสิกส์สู่มหาวิทยาลัย ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวไอลดา มงคลสุข ม.ปลาย(4-6) 18 คน 16 คน ลงทะเบียน
46. ACT-00047  ดนตรีไทย ดูข้อมูลชุมนุม นายวิทวัฒน์ มาทอง ทุกระดับชั้น 21 คน 20 คน ลงทะเบียน
47. ACT-00048  ธนาคารขยะ ดูข้อมูลชุมนุม นายสิทธิพงษ์ ภาคสุข ทุกระดับชั้น 25 คน 22 คน ลงทะเบียน
48. ACT-00049  Change it for life ดูข้อมูลชุมนุม นางวันเพ็ญ คฤคราช ทุกระดับชั้น 18 คน 14 คน ลงทะเบียน
49. ACT-00050  Science lab ดูข้อมูลชุมนุม นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ ม.ต้น(1-3) 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
50. ACT-00051  บรรณารักษ์น้อย ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา ทุกระดับชั้น 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
51. ACT-00052  ดนตรีสากล 1 ดูข้อมูลชุมนุม นายณัฐวิทย์ เจริญพงษ์ ทุกระดับชั้น 30 คน 29 คน ลงทะเบียน
52. ACT-00053  BASKETBALL ดูข้อมูลชุมนุม นายปิตุพัทธ์ ปาลสุทธิ์ ทุกระดับชั้น 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
53. ACT-00054  นักสืบรุ่นเยาว์ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ ม.ปลาย(4-6) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
54. ACT-00055  กรีฑา ดูข้อมูลชุมนุม นางพัชรินทร์ รักษาธรรม ทุกระดับชั้น 22 คน 22 คน สมัครครบแล้ว
55. ACT-00056  เซปักตะกร้อ ดูข้อมูลชุมนุม นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
56. ACT-00057  ฟุตบอล U14 ปี กลุ่ม 1 ดูข้อมูลชุมนุม นายบรรพต สันตะพันธ์ ม.ต้น(1-3) 18 คน 16 คน ลงทะเบียน
57. ACT-00058  วู้ดบอล ดูข้อมูลชุมนุม นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม ทุกระดับชั้น 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
58. ACT-00059  วอลเลย์บอลชายหาด ดูข้อมูลชุมนุม นายเฉลย บุญช่วยเหลือ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
59. ACT-00060  นักศึกษาวิชาทหาร ดูข้อมูลชุมนุม นายสุรพล บุญช่วยเหลือ ม.ปลาย(4-6) 250 คน 240 คน ลงทะเบียน
60. ACT-00061  คอมสร้างสรรค์ ดูข้อมูลชุมนุม นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์ ทุกระดับชั้น 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
61. ACT-00062  เคมีรอบตัว ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวเทียบดาว หมีโชติ ม.ปลาย(4-6) 18 คน 15 คน ลงทะเบียน
62. ACT-00063  ชีววิทยาหรรษา ดูข้อมูลชุมนุม นางสาววันดี อรัญวงศ์ ทุกระดับชั้น 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
63. ACT-00064  เจ้ายุทธจักร หมากล้อม ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
64. ACT-00065  Flower Design ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวภรณ์สุดา นาดี ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
65. ACT-00067  I got English2. ดูข้อมูลชุมนุม นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย ม.3 18 คน 7 คน ลงทะเบียน
66. ACT-00068  สภานักเรียน ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี ม.5 18 คน 16 คน ลงทะเบียน
67. ACT-00069  English from songs ดูข้อมูลชุมนุม นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก ม.ต้น(1-3) 18 คน 5 คน ลงทะเบียน
68. ACT-00070  อวกาศน่ารู้ ดูข้อมูลชุมนุม นางดวงนภา ศรีพารา ทุกระดับชั้น 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
69. ACT-00071  กระดาษสร้างสรรค์ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน ทุกระดับชั้น 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
70. ACT-00072  English is easy ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวน้ำฝน จินาราช ม.ต้น(1-3) 18 คน 13 คน ลงทะเบียน
71. ACT-00073  วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ดูข้อมูลชุมนุม นางอิศรา สัมมานิตย์ ม.ต้น(1-3) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
72. ACT-00074  Enjoy ASEAN ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง ม.ปลาย(4-6) 18 คน 16 คน ลงทะเบียน
73. ACT-00075  การเดินทาง (Backpack) ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ ทุกระดับชั้น 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
74. ACT-00076  ดอกไม้รีไซเคิล ดูข้อมูลชุมนุม นางรัตนา สาตรมูล ทุกระดับชั้น 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
75. ACT-00078  ซาชิโกะ การปักผ้าแบบญี่ปุ่น ดูข้อมูลชุมนุม นายฉัตรายุทธ จัตสาร ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
76. ACT-00079  เหรียญริบบิ้น ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสมฤดี กางรัมย์ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
77. ACT-00080  เคมีเครื่องสำอาง ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์ ม.ปลาย(4-6) 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
78. ACT-00081  ไอดู ไอเดีย (I do Idea)รับหญิง ดูข้อมูลชุมนุม นางเตือนใจ สมคิด ทุกระดับชั้น 18 คน 15 คน ลงทะเบียน
79. ACT-00082  English for Food ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
80. ACT-00083  Beauty Science Club ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
81. ACT-00084  สติ๊กเกอร์ ดูข้อมูลชุมนุม นายโกมล ชัยเจริญศิลป์ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
82. ACT-00085  หมากกระดาน ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสารภี จูงวิศาลชัย ทุกระดับชั้น 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
83. ACT-00086  โมเดลกระดาษ 3 มิติ ดูข้อมูลชุมนุม นายวิษณุ กุณฑลบุตร ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
84. ACT-00087  MATH GAMES ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวอังคณา กรีณะรา ทุกระดับชั้น 19 คน 19 คน สมัครครบแล้ว
85. ACT-00088  Mirror Mirror ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ ม.ปลาย(4-6) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
86. ACT-00089  Mirror One ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวอุษา เหง้าเทศ ทุกระดับชั้น 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
87. ACT-00091  ภาษาไทยสร้างสรรค์ สารพันกิจกรรมหรรษา ดูข้อมูลชุมนุม นายณัฐพล เนียมพิทักษ์ ม.ต้น(1-3) 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
88. ACT-00092  คุ้มครองผู้บริโภค 2 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต ทุกระดับชั้น 18 คน 14 คน ลงทะเบียน
89. ACT-00093  งานฝีมือสร้างรายได้ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาววณิชชา รำร้อง ม.3 18 คน 11 คน ลงทะเบียน
90. ACT-00094  English Quiz ดูข้อมูลชุมนุม นางสาววรางคณา ทางทอง ทุกระดับชั้น 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
91. ACT-00095  Eng 24 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม ม.ปลาย(4-6) 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
92. ACT-00096  ประดิดประดอย (รับฌฉพาะนักเรียนหญิง) ดูข้อมูลชุมนุม นางสุวดี วงศ์ประดิษฐ์ ม.ต้น(1-3) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
93. ACT-00098  สิ่งประดิษฐ์ใกล้ตัว ดูข้อมูลชุมนุม นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง ม.ปลาย(4-6) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
94. ACT-00099  ken ken puzzle ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์ ทุกระดับชั้น 22 คน 22 คน สมัครครบแล้ว
95. ACT-00100  เกร็ดความรู้ ดูข้อมูลชุมนุม นางทัศนีย์ พร้อมสุวรรณ ม.ต้น(1-3) 18 คน 7 คน ลงทะเบียน
96. ACT-00101  เส้นสายลายศิลป์ ดูข้อมูลชุมนุม นายอนนท์ จันทน์หอม ทุกระดับชั้น 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
97. ACT-00102  Bright English ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวชลกิตย์ วงศ์คช ม.ปลาย(4-6) 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
98. ACT-00103  อาหารเพื่อสุขภาพ ดูข้อมูลชุมนุม นางปนัศญา เจริญมาก ทุกระดับชั้น 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
99. ACT-00104  สร้างสรรค์งานพับ ดูข้อมูลชุมนุม นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์ ม.ต้น(1-3) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
100. ACT-00105  สารพันงานประดิษฐ์ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
101. ACT-00106  สมุนไพรและสุขภาพ ดูข้อมูลชุมนุม นางสร้อยแก้ว บุญปก ม.ต้น(1-3) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
102. ACT-00107  Science entertain ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ ม.ต้น(1-3) 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
103. ACT-00108  สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสิ่งแวดล้อม1 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ ม.ต้น(1-3) 22 คน 22 คน สมัครครบแล้ว
104. ACT-00109  โมเดลอาชีพ ดูข้อมูลชุมนุม นางชลธิชา เกตุหงษ์น้อย ม.ต้น(1-3) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
105. ACT-00110  เด็กวัยใสใส่ใจการออม ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสุภาพร เตชะผล ทุกระดับชั้น 19 คน 19 คน สมัครครบแล้ว
106. ACT-00111  ปริศนาอักษรไขว้ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสุปาณี อินองการ ทุกระดับชั้น 19 คน 19 คน สมัครครบแล้ว
107. ACT-00112  สวดมนต์แปล ดูข้อมูลชุมนุม นายพิทักษ์ จันทิศ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
108. ACT-00113  คิดเลขเร็ว (ม.ปลาย) ดูข้อมูลชุมนุม นายวิทยา เกาะสกุล ม.ปลาย(4-6) 18 คน 14 คน ลงทะเบียน
109. ACT-00114  Crossword ดูข้อมูลชุมนุม นางสุกันยา คุ้มหอม ทุกระดับชั้น 21 คน 21 คน สมัครครบแล้ว
110. ACT-00115  แบบจำลอง ดูข้อมูลชุมนุม นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ ม.ปลาย(4-6) 18 คน 16 คน ลงทะเบียน
111. ACT-00116  Everything is English ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
112. ACT-00117  อุตสาหกรรมศิลป์ ดูข้อมูลชุมนุม นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ทุกระดับชั้น 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
113. ACT-00118  คุ้มครองผู้บริโภค ดูข้อมูลชุมนุม นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
114. ACT-00119  ประวัติศาสตร์สัญจร ดูข้อมูลชุมนุม นายธวัชชัย พร้อมพรม ม.ปลาย(4-6) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
115. ACT-00120  สุขหรรษากับภาษาไทย ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสุกัญญา พลาหาญ ม.1 18 คน 11 คน ลงทะเบียน
116. ACT-00121  ม้วนกระดาษเป็นการ์ดแทนใจ ดูข้อมูลชุมนุม นางจิตตราพร แพสา ทุกระดับชั้น 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
117. ACT-00122  สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 2 ดูข้อมูลชุมนุม นางรัชนี พรมจันทร์ ทุกระดับชั้น 18 คน 16 คน ลงทะเบียน
118. ACT-00123  ห่อเหรียญโปรยทาน ดูข้อมูลชุมนุม นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง ทุกระดับชั้น 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
119. ACT-00124  Graphic Design 2 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวทัศนีย์ อภิญ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
120. ACT-00125  Read more,Learn more ดูข้อมูลชุมนุม นายคเณศ นามนัย ม.ต้น(1-3) 18 คน 8 คน ลงทะเบียน
121. ACT-00126  Read More,Learn More 2 ดูข้อมูลชุมนุม นางกมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล ทุกระดับชั้น 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
122. ACT-00127  หมากรุกไทย ดูข้อมูลชุมนุม นายกัมพล จิตรเอื้ออารีย์กุล ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
123. ACT-00128  เจ้ายุทธจักรหมากล้อม ดูข้อมูลชุมนุม นางยุพิน เอมเจริญ ทุกระดับชั้น 18 คน 15 คน ลงทะเบียน
124. ACT-00129  ธนาคารโรงเรียน ดูข้อมูลชุมนุม นางภณัญญา วงษ์สรรพ์ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
125. ACT-00130  English Games ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวชวนพิศ วงค์คช ทุกระดับชั้น 18 คน 16 คน ลงทะเบียน
126. ACT-00131  คนเล่าเรื่อง ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวศันสนีย์ วงศ์หงษ์ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
127. ACT-00132  ken ken puzzle II ดูข้อมูลชุมนุม นายณัฐวุฒิ กิ่งมะณี ทุกระดับชั้น 18 คน 15 คน ลงทะเบียน
128. ACT-00133  The Math Singer คณิตติดเพลง ดูข้อมูลชุมนุม นายยอดหทัย รีศรีคำ ทุกระดับชั้น 18 คน 15 คน ลงทะเบียน
129. ACT-00135  MATH GAME 3 ดูข้อมูลชุมนุม นายอิสระ อิภิโซ ทุกระดับชั้น 18 คน 15 คน ลงทะเบียน
130. ACT-00136  MATH GAMES 2 ดูข้อมูลชุมนุม นายกฤษณะ พลสัสดี ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
131. ACT-00137  ประวัตินักคณิตศาสตร์ ดูข้อมูลชุมนุม นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
132. ACT-00139  A-math ดูข้อมูลชุมนุม นางวิไลภรณ์ อินป้อ ทุกระดับชั้น 21 คน 20 คน ลงทะเบียน
133. ACT-00140  สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ดูข้อมูลชุมนุม นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา ม.ปลาย(4-6) 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
134. ACT-00141  mind map แผนผังความคิด ดูข้อมูลชุมนุม นายณัฐพล ยมจินดา ทุกระดับชั้น 18 คน 14 คน ลงทะเบียน
135. ACT-00143  เก็บเล็กผสมน้อย ดูข้อมูลชุมนุม นางจิ้มลิ้ม คมขำ ม.ปลาย(4-6) 18 คน 15 คน ลงทะเบียน
136. ACT-00144  ดนตรีสากล 2 ดูข้อมูลชุมนุม นายวิชัย บุราณรักษ์ ทุกระดับชั้น 25 คน 22 คน ลงทะเบียน
137. ACT-00145  ฟุตบอล U14 ปี กลุ่ม 2 ดูข้อมูลชุมนุม นายณภัทร เหลืองเจริญ ม.ต้น(1-3) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
138. ACT-00146  นักคิดวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ดูข้อมูลชุมนุม นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา ทุกระดับชั้น 18 คน 16 คน ลงทะเบียน
139. ACT-00149  Engish all around ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม ม.ต้น(1-3) 18 คน 1 คน ลงทะเบียน
หน้า : 1 จำนวน 139 รายการ
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com