ค้นหาข้อมูลชื่อชุมนุม :  
ลำดับที่ รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม ระดับชั้น จำนวนสมาชิก ลงทะเบียน
รับ สมัคร
1. ACT-00001  Klaeng Scout 2018 ดูข้อมูลชุมนุม นายบุญส่ง พุ่มบาน ทุกระดับชั้น 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
2. ACT-00002  ดนตรีสากล2 ดูข้อมูลชุมนุม นายทศพร พิทักษ์ ทุกระดับชั้น 60 คน 51 คน ลงทะเบียน
3. ACT-00003  ปักครอสติสสื่อรัก ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวญาดรินทร์ พลายละหาร ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
4. ACT-00004  นาฏศิลป์ไทย ดูข้อมูลชุมนุม นายสรศักดิ์ บัวแย้ม ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
5. ACT-00005  TO BE NUMBER ONE ดูข้อมูลชุมนุม นายกิตติ วิริยะกิจ ทุกระดับชั้น 21 คน 17 คน ลงทะเบียน
6. ACT-00006  ละครสั้นภาษาจีน ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
7. ACT-00007  เครื่องประดับไทย1 ดูข้อมูลชุมนุม นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ ม.ปลาย(4-6) 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
8. ACT-00008  แบดมินตันแอนด์ชายหาด ดูข้อมูลชุมนุม นายเฉลย บุญช่วยเหลือ ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
9. ACT-00009  ดนตรีไทย ดูข้อมูลชุมนุม นายวิทวัฒน์ มาทอง ทุกระดับชั้น 32 คน 32 คน สมัครครบแล้ว
10. ACT-00010  English in photos ดูข้อมูลชุมนุม นายคเณศ นามนัย ทุกระดับชั้น 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
11. ACT-00011  MasterChef w.s. 2018 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาววันทาทิพย์ ตะธุง ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
12. ACT-00012  ริบบิ้นผัก ผลไม้ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวศรีสุดา ฉลอง ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
13. ACT-00013  สังคมบันเทิง ดูข้อมูลชุมนุม นางอังคณา อินทรเพชร ทุกระดับชั้น 17 คน 4 คน ลงทะเบียน
14. ACT-00014  Anything of Math ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวกัลยาณี หนูพัด ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
15. ACT-00015  หมากรุกจีน ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
16. ACT-00016  วู้ดบอล ดูข้อมูลชุมนุม นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม ทุกระดับชั้น 19 คน 18 คน ลงทะเบียน
17. ACT-00017  รักษ์หนังสือ ดูข้อมูลชุมนุม นางเอื้อมพร ชื่นอารมย์ ทุกระดับชั้น 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
18. ACT-00018  เซปักตะกร้อ ดูข้อมูลชุมนุม นายเทคนิค กุลสวัสดิ์ ทุกระดับชั้น 19 คน 19 คน สมัครครบแล้ว
19. ACT-00019  เครื่องประดับไทย 2 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวอารี บัวคุ้มภัย ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
20. ACT-00020  นักประดิษฐ์ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ ม.ปลาย(4-6) 17 คน 10 คน ลงทะเบียน
21. ACT-00021  กรีฑา ดูข้อมูลชุมนุม นางพัชรินทร์ รักษาธรรม ทุกระดับชั้น 21 คน 21 คน สมัครครบแล้ว
22. ACT-00022  อุตสาหกรรมศิลป์ ดูข้อมูลชุมนุม นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ทุกระดับชั้น 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
23. ACT-00023  ฉลุหรรษา ดูข้อมูลชุมนุม นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ ม.ปลาย(4-6) 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
24. ACT-00024  ทักษะงานช่าง ดูข้อมูลชุมนุม นายพีระ วงศ์คงดี ม.ต้น(1-3) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
25. ACT-00025  วาดรูปเหมือน ดูข้อมูลชุมนุม นายประกิต กัลปากรณ์ชัย ม.ปลาย(4-6) 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
26. ACT-00026  Mirror One ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวอุษา เหง้าเทศ ม.ปลาย(4-6) 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
27. ACT-00027  Mirror Mirror ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต์ ม.ปลาย(4-6) 17 คน 14 คน ลงทะเบียน
28. ACT-00028  สติ๊กเกอร์ ดูข้อมูลชุมนุม นายโกมล ชัยเจริญศิลป์ ทุกระดับชั้น 28 คน 28 คน สมัครครบแล้ว
29. ACT-00029  เปตอง/ลอนโบวล์ส ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
30. ACT-00030  คำคม คำไทย ดูข้อมูลชุมนุม ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงาม ม.ปลาย(4-6) 17 คน 13 คน ลงทะเบียน
31. ACT-00031  ภาษาอังกฤษบันเทิง ดูข้อมูลชุมนุม นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย ม.ปลาย(4-6) 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
32. ACT-00032  English for reporter ดูข้อมูลชุมนุม นางกมลทิพย์ ออสันตินุตสกุล ม.ปลาย(4-6) 17 คน 7 คน ลงทะเบียน
33. ACT-00033  Science Library ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์ ทุกระดับชั้น 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
34. ACT-00034  พับเหรียญโปรยทาน ดูข้อมูลชุมนุม นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง ทุกระดับชั้น 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
35. ACT-00035  Art in math ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวมลฤดี เด่นดวง ทุกระดับชั้น 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
36. ACT-00036  นักข่าวกีฬา ม.ปลาย ดูข้อมูลชุมนุม นายณภัทร เหลืองเจริญ ทุกระดับชั้น 17 คน 9 คน ลงทะเบียน
37. ACT-00037  ริบบิ้นหรรษา ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสมฤดี กางรัมย์ ทุกระดับชั้น 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
38. ACT-00038  เรียนร้องทำนองจีน ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล ทุกระดับชั้น 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
39. ACT-00039  โสตทัศนศึกษา 1 ดูข้อมูลชุมนุม นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา ทุกระดับชั้น 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
40. ACT-00040  ฟุตบอล U15 ดูข้อมูลชุมนุม นายบรรพต สันตะพันธ์ ม.ต้น(1-3) 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
41. ACT-00041  English for Coverdance ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวศิวาพร สุประพันธ์ ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
42. ACT-00042  Science Show 2 ดูข้อมูลชุมนุม นายฉัตรายุทธ จัตสาร ทุกระดับชั้น 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
43. ACT-00043  beauty science club ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวเทียบดาว หมีโชติ ม.ปลาย(4-6) 17 คน 11 คน ลงทะเบียน
44. ACT-00044  English around you ดูข้อมูลชุมนุม นางสมพร ทาตะภิรมย์ ม.ต้น(1-3) 19 คน 19 คน สมัครครบแล้ว
45. ACT-00045   Bouquet(ช่อดอกไม้สร้างสรรค์) ดูข้อมูลชุมนุม นางสาววณิชชา รำร้อง ม.3 17 คน 12 คน ลงทะเบียน
46. ACT-00046  วอลเลย์บอล ดูข้อมูลชุมนุม นายพลศักดิ์ ศิริรัตน์ ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
47. ACT-00047  ไม้กระถางอินดี้ ดูข้อมูลชุมนุม นายธีรชัย ชุ่มชื่น ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
48. ACT-00048  English Games ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวชวนพิศ วงค์คช ทุกระดับชั้น 17 คน 14 คน ลงทะเบียน
49. ACT-00049  ยุวบรรณารักษ์ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
50. ACT-00050  คุมครองผู้บริโภค อย.น้อย ดูข้อมูลชุมนุม นางเบ็ญจพร สัตย์อุดม ทุกระดับชั้น 26 คน 26 คน สมัครครบแล้ว
51. ACT-00051  ผู้หญิงรักสุขภาพ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวศันสนีย์ วงศ์หงษ์ ม.ปลาย(4-6) 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
52. ACT-00052  คนสร้างเกมส์ ดูข้อมูลชุมนุม นายยอดหทัย รีศรีคำ ทุกระดับชั้น 20 คน 16 คน ลงทะเบียน
53. ACT-00053  ดอกไม้รีไซเคิล ดูข้อมูลชุมนุม นางรัตนา สาตรมูล ทุกระดับชั้น 17 คน 12 คน ลงทะเบียน
54. ACT-00054  Engish all around 2 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม ม.ต้น(1-3) 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
55. ACT-00055  สมุนไพรและสุขภาพ ดูข้อมูลชุมนุม นางสร้อยแก้ว บุญปก ม.ต้น(1-3) 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
56. ACT-00056  Movie Mania ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวนันทพร เตศิริ ม.ปลาย(4-6) 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
57. ACT-00057  Klaeng Poll ดูข้อมูลชุมนุม นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญ ม.ปลาย(4-6) 17 คน 14 คน ลงทะเบียน
58. ACT-00058  โมเดลดินไทย ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์ ทุกระดับชั้น 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
59. ACT-00059  สุขสนุกกับภาษาไทย ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสุกัญญา พลาหาญ ม.ต้น(1-3) 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
60. ACT-00060  ศิลปการเขียนพู่กันจีน ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์ ทุกระดับชั้น 17 คน 13 คน ลงทะเบียน
61. ACT-00061  โสตทัศนศึกษา 2 ดูข้อมูลชุมนุม นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา ม.ปลาย(4-6) 17 คน 14 คน ลงทะเบียน
62. ACT-00062  Sci show 1 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวทัศนีย์ ดลกุล ม.ปลาย(4-6) 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
63. ACT-00063  คิดเลขเร็ว ม.ต้น ดูข้อมูลชุมนุม นายสาธิต สกุลวงษ์ ม.ต้น(1-3) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
64. ACT-00064  Graphic design ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์ ม.ต้น(1-3) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
65. ACT-00065  Crossword1 ดูข้อมูลชุมนุม นางสุกันยา คุ้มหอม ม.ต้น(1-3) 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
66. ACT-00066  Crossword2 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ ม.ปลาย(4-6) 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
67. ACT-00067  ประดิษฐ์ง่ายใช้ได้จริง ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ ม.ต้น(1-3) 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
68. ACT-00068  วัฒนธรรมญี่ปุ่น ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวภรณ์สุดา นาดี ทุกระดับชั้น 19 คน 19 คน สมัครครบแล้ว
69. ACT-00069  The Singing ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสมหญิง ศรีรื่น ทุกระดับชั้น 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
70. ACT-00070  Culture and Dance of Korea ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
71. ACT-00071  นักเล่าขานตำนาน ดูข้อมูลชุมนุม นายอิสระ อิภิโซ ม.ปลาย(4-6) 17 คน 11 คน ลงทะเบียน
72. ACT-00072  การถ่ายภาพเบื้องต้น (Basic Fhoto Photography) ดูข้อมูลชุมนุม นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์ ทุกระดับชั้น 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
73. ACT-00073  สนุกกับสวนพฤกษศาสตร์ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวมรีจิ คงทรัตน์ ม.ปลาย(4-6) 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
74. ACT-00075  ของเล่นจากกระดาษ( 3D Toy ) ดูข้อมูลชุมนุม นางจิตตราพร แพสา ทุกระดับชั้น 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
75. ACT-00076  หมากกระดาน ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสารภี จูงวิศาลชัย ทุกระดับชั้น 16 คน 16 คน สมัครครบแล้ว
76. ACT-00077  สะพายกล้องท่องเที่ยว ดูข้อมูลชุมนุม นายกฤษณะ พลสัสดี ม.ปลาย(4-6) 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
77. ACT-00078  ken ken puzzle ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์ ม.ปลาย(4-6) 17 คน 14 คน ลงทะเบียน
78. ACT-00079  How to....เป็นตัวเอง ดูข้อมูลชุมนุม นายพิทักษ์ จันทิศ ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
79. ACT-00080  ประดิดประดอย ดูข้อมูลชุมนุม ม.ต้น(1-3) 17 คน 12 คน ลงทะเบียน
80. ACT-00081  Paper Craft หุ่นกระดาษ 3มิติ ดูข้อมูลชุมนุม นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ ม.2 17 คน 14 คน ลงทะเบียน
81. ACT-00082  Math for Fun ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวอังคณา กรีณะรา ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
82. ACT-00083  วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ดูข้อมูลชุมนุม นางอิศรา สัมมานิตย์ ม.ต้น(1-3) 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
83. ACT-00084  DIY BY ครูผึ้ง ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์ ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
84. ACT-00085  English Online ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม ม.ปลาย(4-6) 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
85. ACT-00086  สภานักเรียน 1 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี ทุกระดับชั้น 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
86. ACT-00087  หรรษาอาชีพ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวนพพร เสมอตน ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
87. ACT-00088  Robot ดูข้อมูลชุมนุม นายเอกรัฐ เอมเจริญ ม.4 17 คน 8 คน ลงทะเบียน
88. ACT-00089  Robot World ดูข้อมูลชุมนุม นายทรงชัย เย็นสนาน ม.ต้น(1-3) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
89. ACT-00090  Uke lunla ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด ทุกระดับชั้น 17 คน 14 คน ลงทะเบียน
90. ACT-00091  ท่องเที่ยวทัวร์ไทย By ครูอ้อม ดูข้อมูลชุมนุม นางสาววันทาทิพย์ ตะธุง ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
91. ACT-00092  Graphic Design(ม.ปลาย) ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวทัศนีย์ อภิญ ม.4 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
92. ACT-00093  หนังสือเล่มเล็ก ดูข้อมูลชุมนุม นางอุษา อังศุพฤกษ์ ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
93. ACT-00094  แฮนด์เมคสร้างสรรค์ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสุภาพร เตชะผล ม.ปลาย(4-6) 17 คน 14 คน ลงทะเบียน
94. ACT-00095  รักษ์สุขภาพ ดูข้อมูลชุมนุม นางวันเพ็ญ คฤคราช ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
95. ACT-00096  สร้างสรรค์งานเพื่อชีวิต (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) ดูข้อมูลชุมนุม นางรัชนี พรมจันทร์ ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
96. ACT-00097  วิถีพุทธ ดูข้อมูลชุมนุม นายยิ่งยศ เริ่มศรี ม.ปลาย(4-6) 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
97. ACT-00098  ละครประวัติศาสตร์1 ดูข้อมูลชุมนุม นายธวัชชัย พร้อมพรม ม.ปลาย(4-6) 17 คน 13 คน ลงทะเบียน
98. ACT-00099  คิดๆเขียนๆ ดูข้อมูลชุมนุม นางปนัศญา เจริญมาก ม.ต้น(1-3) 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
99. ACT-00100  ธนาคารโรงเรียน ดูข้อมูลชุมนุม นางภณัญญา วงษ์สรรพ์ ทุกระดับชั้น 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
100. ACT-00101  คุ้มครองผู้บริโภค2 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
101. ACT-00102  ทำขนม ดูหนัง ฟังเพลง ครื้นเครง อาเซียน (Enjoy ASEAN) ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง ม.ปลาย(4-6) 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
102. ACT-00103  นาฏศิลป์สากล (Cover Dance) ดูข้อมูลชุมนุม นายกฤตพรต เกตุเเก้ว ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
103. ACT-00104  Enjoy English ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวณิชาภัทร จีนประโคน ม.ปลาย(4-6) 17 คน 7 คน ลงทะเบียน
104. ACT-00105  Culture and Dance of Korea 2 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาววรางคณา ทางทอง ทุกระดับชั้น 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
105. ACT-00106  my tree in สวนพฤกษศาสตร์ ดูข้อมูลชุมนุม นางดวงนภา ศรีพารา ม.ปลาย(4-6) 17 คน 9 คน ลงทะเบียน
106. ACT-00107  จิตอาสา วาไรตี้ ดูข้อมูลชุมนุม นางเตือนใจ สมคิด ทุกระดับชั้น 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
107. ACT-00108  งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ดูข้อมูลชุมนุม นายสุไพวิรัตน์ นุ่นนาแซง ม.ปลาย(4-6) 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
108. ACT-00109  งานประดิษฐ์แสนสนุก ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
109. ACT-00110  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวกรณาธิป ชิณวงษ์ ม.ต้น(1-3) 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
110. ACT-00111  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) 1 ดูข้อมูลชุมนุม นางชลธิชา เกตุหงษ์น้อย ทุกระดับชั้น 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
111. ACT-00112  special vietnamese ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวกัญชริญา พุฒจันทร์ ม.ปลาย(4-6) 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
112. ACT-00113  ห้องเรียนสีเขียว ดูข้อมูลชุมนุม นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ ทุกระดับชั้น 18 คน 17 คน ลงทะเบียน
113. ACT-00114  วิทย์คิดสนุก ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ ม.ต้น(1-3) 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
114. ACT-00115  บิดลูกโป่ง ดูข้อมูลชุมนุม นางจิตตราพร แพสา ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
115. ACT-00116  ชิ้นงานสร้างสรรค์ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ ม.ต้น(1-3) 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
116. ACT-00117  สีสันบนแผ่นเฟรม ดูข้อมูลชุมนุม นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ ม.ต้น(1-3) 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
117. ACT-00118  Travel blogger ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวไอลดา มงคลสุข ม.ปลาย(4-6) 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
118. ACT-00119  Amath ดูข้อมูลชุมนุม นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์ ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
119. ACT-00120  สวนพฤกษศาสตร์หรรษา ดูข้อมูลชุมนุม นางสาววันดี อรัญวงศ์ ม.ปลาย(4-6) 17 คน 10 คน ลงทะเบียน
120. ACT-00121  คณิตศาสตร์ประยุกต์ ดูข้อมูลชุมนุม นายจักรพงษ์ แช่มเมืองปัก ทุกระดับชั้น 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
121. ACT-00122  สะพายกล้องท่องเที่ยว 2 (Eng) ดูข้อมูลชุมนุม นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก ทุกระดับชั้น 18 คน 16 คน ลงทะเบียน
122. ACT-00123  นักศึกษาวิชาทหาร ดูข้อมูลชุมนุม นายสุรพล บุญช่วยเหลือ ม.ปลาย(4-6) 300 คน 259 คน ลงทะเบียน
123. ACT-00124  A-MAT ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวน้ำฝน จินาราช ม.ต้น(1-3) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
124. ACT-00125  นิยม(เพลง)สากล ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน ม.ต้น(1-3) 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
125. ACT-00126  นาฏศิลป์ไทย2 ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวยลลดา เฟื่องเกษม ทุกระดับชั้น 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
126. ACT-00127  คณิตศาสตร์หรรษา (แทนกรม) ดูข้อมูลชุมนุม นางยุพิน เอมเจริญ ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
127. ACT-00128  ต้นไม้เพื่อชีวิต ดูข้อมูลชุมนุม นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ ม.ต้น(1-3) 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
128. ACT-00129  BASKETBALL ดูข้อมูลชุมนุม นายปิตุพัทธ์ ปาลสุทธิ์ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
129. ACT-00130  นักประดิษฐ์ ดูข้อมูลชุมนุม นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา ม.4 17 คน 11 คน ลงทะเบียน
130. ACT-00131  Dek62 fight for future ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวอุษา มะลิคำ ม.6 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
131. ACT-00132  ยุวเกษตร ดูข้อมูลชุมนุม นายอิศรา อิศรานุวัตร ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
132. ACT-00133  กล้องกับปากกา ดูข้อมูลชุมนุม นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์ ทุกระดับชั้น 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
133. ACT-00134  คำคม(เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย) ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสุปาณี อินองการ ทุกระดับชั้น 23 คน 20 คน ลงทะเบียน
134. ACT-00135  ภาษาไทยสร้างสรรค์ สารพันกิจกรรมหรรษา ดูข้อมูลชุมนุม นายณัฐพล เนียมพิทักษ์ ทุกระดับชั้น 17 คน 16 คน ลงทะเบียน
135. ACT-00136  เก็บเล็กผสมน้อย ดูข้อมูลชุมนุม นางจิ้มลิ้ม คมขำ ม.ปลาย(4-6) 17 คน 10 คน ลงทะเบียน
136. ACT-00137  กระดาษสวยด้วยมือเรา ดูข้อมูลชุมนุม นางวิไลภรณ์ อินป้อ ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
137. ACT-00138  รีไซเคิลเปเปอร์ ดูข้อมูลชุมนุม นายสายันต์ แพทย์กิจ ม.ต้น(1-3) 17 คน 15 คน ลงทะเบียน
138. ACT-00139  ดนตรีสากล1 ดูข้อมูลชุมนุม นายทศพร พิทักษ์ ทุกระดับชั้น 50 คน 49 คน ลงทะเบียน
139. ACT-00141  สิ่งประดิษฐ์จากเรซิน ดูข้อมูลชุมนุม นายวิทยา เกาะสกุล ทุกระดับชั้น 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
140. ACT-00142  E-SPORT ดูข้อมูลชุมนุม นายปิยะพงษ์ ปัญญาคำ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
หน้า : 1 จำนวน 140 รายการ
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com